صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 14153                                               
قانون منبع
قانون بيمه تامين اجتماعي (بيمه‌ اجباري‌ كارگران‌ ساختماني‌) عنوان
نويسنده
1386/05/21 تاريخ

قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ كارگران‌ ساختماني‌ مصوب‌ 21/8/1352 مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ با اصلاحيه‌ مورخ‌ 17/8/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

خلاصه
سازمان بيمه تامين اجتماعي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ كارگران‌ ساختماني‌
مصوب‌ 21/8/1352 مجلس‌ شوراي‌ ملي‌
با اصلاحيه‌ مورخ‌ 17/8/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌


* ماده‌ 1. كارگران‌ شاغل‌ در كارهاي‌ ساختماني‌ اعم‌ از ايجاد ساختمان‌ يا توسعه‌ ساختمان‌ و يا تجديد بنا و تخريب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ نزد سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در مقابل‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار بيمه‌ خواهند شد.

تبصره‌ 1. كارگران‌ شاغل‌ در كارهاي‌ ساختماني‌ مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌، شهرداريها و مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و بانكها اعم‌ از اينكه‌ انجام‌ كار به‌ پيمانكار واگذار يا رأساً توسط‌ مؤسسات‌ مذكور تصدي‌ شود و همچنين‌ كارگران‌ ساختماني‌ كارخانجات‌ كه‌ مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ درباره‌ آنها اجرا شده‌ و مي‌شود مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود.

تبصره‌ 2. منظور از حادثه‌ ناشي‌ از كار در اين‌ ماده‌ حادثه‌ايست‌ كه‌ حين‌ انجام‌ كار و به‌ سبب‌ آن‌ در محدوده‌ كارگاه‌ ساختماني‌ براي‌ كارگر اتفاق‌ مي‌افتد.

* ماده‌ 2. كارفرماياني‌ كه‌ كارگران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ را به‌ كار مي‌گمارند يا نمايندگان‌ آنان‌ موظفند در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار فوراً كارگر حادثه‌ديده‌ را به‌ نزديك‌ترين‌ واحد درماني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اعزام‌ نمايند و در صورت‌ عدم‌ دسترسي‌ به‌ واحد درماني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارفرما يا نماينده‌ او مكلف‌ است‌ كارگر حادثه‌ديده‌ را به‌ نزديكترين‌ واحد درماني‌ اعزام‌ دارد و مراتب‌ را ضمن‌ تنظيم‌ برگ‌ گزارش‌ حادثه‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ روز به‌ اطلاع‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برساند. سازمان‌ هزينه‌هاي‌ مزبور را پرداخت‌ خواهد كرد.

* ماده‌ 3. كارگران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ در صورتي‌ كه‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ببينند طبق‌ مقررات‌ مواد 45 ـ 46 ـ 47 ـ 60 ـ 61 ـ 62 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ از كمكهاي‌ مندرج‌ در قانون‌ مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار با بازماندگان‌ وي‌ طبق‌ مقررات‌ مواد 68 و 69 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ رفتار خواهد شد.

* ماده‌ 4. دستمزد مبناي‌ محاسبه‌ كمكهاي‌ نقدي‌ مذكور در ماده‌ 3 به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 22 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ بنابه‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ تعيين‌ خواهد شد.

* ماده‌ 5. متقاضيان‌ پروانه‌ ساختمان‌ اعم‌ از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي‌ هر متر مربع‌ حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ سطح‌ كل‌ زيربنا در جمع‌ طبقات‌ و جهت‌ توسعه‌ بنا نسبت‌ به‌ سطح‌ زيربناي‌ توسعه‌ يافته‌ مبلغي‌ بشرح‌ زير به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در يكي‌ از شعب‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ يا بانكهاي‌ دولتي‌ ديگر كه‌ از طرف‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌شود واريز و رسيد مبلغ‌ مذكور را اخذ نمايند.

1 ـ تا 100 متر مربع‌ سطح‌ زيربنا به‌ ازاء هر متر مربع‌ معادل‌ 3% حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر ساده‌ شهري‌ در زمان‌ درخواست‌ پروانه‌.
2 ـ از 100 متر مربع‌ سطح‌ زير بنا به‌ بالا به‌ ازاء هر متر مربع‌ 4% حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر ساده‌ شهري‌ زمان‌ درخواست‌ پروانه‌.

سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ موظف‌ است‌ حساب‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگاهداري‌ نمايد.

تبصره‌ 1. صدور پروانه‌ ساختمان‌ از طرف‌ شهرداريها موكول‌ به‌ ارائه‌ و تسليم‌ رسيد وجوه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2. در مورد آن‌ دسته‌ از كارهاي‌ ساختماني‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ كه‌ انجام‌ آنها از طريق‌ انعقاد پيمان‌ به‌ پيمانكار واگذار مي‌شود حق‌ بيمه‌ كارگران‌ پيمانكار طبق‌ مقررات‌ عمومي‌ ماده‌ 29 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ وصول‌ خواهد شد.
مبالغي‌ كه‌ در موقع‌ صدور پروانه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ واريز شده‌ است‌ در محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ كارگران‌ پيمانكار محسوب‌ خواهد گرديد.

* ماده‌ 6. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر در اين‌ قانون‌ طبق‌ مواد 35 و 87 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ رفتار خواهد شد.

* ماده‌ 7. ساير مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در صورتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء با اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ارتباط‌ داشته‌ باشند قابل‌ اجرا خواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر هفت‌ ماده‌ و چهار تبصره‌ پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در جلسه‌ فوق‌العاده‌ روز پنجشنبه‌ چهارم‌ مردادماه‌ 1352 در جلسه‌ روز دوشنبه‌ بيست‌ و يكم‌ آبان‌ماه‌ يكهزار و سيصد و پنجاه‌ و دو شمسي‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ سنا رسيد.حركت به چپ
حركت به راست


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/tadvin/sakhteman.pdf
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

سازمان ملي بهره‌وري ايران

 
http://www.nipo.ir/Aamar.asp
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=referen
 

شركت مخابرات استان تهران

 
http://www.tct.ir/default.asp?page=253&code=3&sm=1
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/News/New.asp
 

وزارت مسكن و شهرسازي

 
http://www.mhud.gov.ir/menu.htm
 

وزارت مسكن و شهرسازي

 
http://www.mhud.gov.ir/Statistics/Provinces/defaul
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است