صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 12110                                               
قانون منبع
معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي عنوان
نويسنده
1386/02/04 تاريخ

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي تصويبنامه مورخ 10 خرداد ماه 1346

خلاصه
كميته مطالعات حقوق تكنولوژي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

تصويبنامه مورخ 10 خرداد ماه 1346

هيات وزيران در جلسه مورخ 10/3/1346 بنا به پيشنهاد شماره 7601-7/3/1346 وزارت دارايي و موافقت وزارت امور خارجه و بنا به اختيارات حاصله از ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 تصويب نمودند كه شركتهاي هواپيمايي كشورهاي زير: هلند، سوييس و جمهوري فدرال آلمان كه در ايران از طريق حمل مسافر و كالا به وسيله هواپيما، تحصيل درآمد مي‌نمايند، و سفارتخانه كشورهاي مذكور وجود شرط معامله متقابل را به وزارت امور خارجه ايران اعلام داشته‌اند، مادام كه اين معامله متقابل برقرار است از پرداخت ماليات بر درآمد در ايران معاف شوند.

تصويبنامه مورخ 14 بهمن ماه 1346

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/11/1346 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: درآمدي كه از محل حمل و نقل كالا و مسافر از كشور ايران معاف باشند، مشروط بر اينكه دولت نامبرده نيز موسسات هواپيمايي ايراني در كشور فرانسه نسبت به درآمدي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مزبور تحصيل مي‌كنند، متقابلاً از تاديه ماليات معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 21 فروردين  ماه

1350 هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخ 21/1/1350 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: وزارت دارايي مي‌تواند درآمدهاي حاصله موسسات هواپيمايي كشور لبنان را بابت حمل و نقل كالا و مسافر از اول سال 1346 به بعد عايد آنها شده يا مي‌شود، از پرداخت ماليات بر درآمد كشور ايران، طبق قرار لازم معاف نمايد مشروط براينكه كشور مزبور نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مذكور تاكنون تحصيل كرده يا در آينده تحصيل خواهند كرد، متقابلاً از ماليات معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 28 فروردين  ماه

1350 هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخ 28/1/1350 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: وزارت دارايي مي‌تواند درآمدهاي حاصله موسسات هواپيمايي پاكستان و كويت و عربستان سعودي و عراق واتحاد جماهير شوروي و انگلستان را بابت حمل و نقل كالا و مسافر از اول سال 1346 به بعد عايد آنها شده يا مي‌شود، از پرداخت ماليات بر درآمد كشور ايران معاف نمايد مشروط براينكه كشور مزبور نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مذكور تاكنون تحصيل كرده يا در آينده تحصيل خواهند كرد، متقابلاً از مطالبه و اخذ ماليات  معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 29 اسفند ماه 1350

هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخه 29/12/1350 بنا به پيشنهاد شماره 2/12110 مورخ 28/12/1350 وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: درآمدي كه از محل حمل و نقل كالا و مسافر از كشور ايران عايد موسسات هواپيمايي كشور يونان مي‌شود از پرداخت ماليات در كشور ايران معاف نمايد، مشروط بر اينكه كشور نامبرده نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مزبور تحصيل مي‌كنند، از پرداخت ماليات معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 13 اسفند ماه 1351

هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخه 13/12/1351 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت آخر تبصره ماده 160 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: درآمدي كه از محل حمل و نقل كالا و مسافر از كشور ايران عايد موسسات هواپيمايي كشور جمهوري خلق چين مي‌شود از پرداخت ماليات در كشور ايران معاف باشد، مشروط براينكه كشور مزبور نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در آن كشور تحصيل مي‌كنند، از پرداخت ماليات معاف نمايد.

لايحه قانوني مصوب 3 ارديبهشت ماه

1359 شوراي انقلاب

ماده واحده: كارمندان دفتر نمايندگي سازمان هواپيمايي كشور جمهوري خلق چين در تهران، به شرط معامله متقابل نسبت به حقوق كارمندان شركت هواپيمايي ملي ايران مقيم پكن، از پرداخت ماليات حقوق معاف مي‌باشند.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است