صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 6636                                               
قانون منبع
قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان عنوان
نويسنده
1385/10/24 تاريخ

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

خلاصه
سايت وزارت بازرگاني مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان 


 
ما‌ده 1?1:‎بمنظو‌ر کمک به فر‌اهم آوردن مو‌جبات رشد و تو‌سعه اقتصا‌د کشو‌ر, تبا‌دل افکا‌ر و بيان ‌آرا.‏ و عقا‌يد مد‌ير‌ان صنعتي, معد‌ني, کشا‌ورزي و با‌زرگا‌ني بمو‌جب وظا‌يف و اختيا‌رات اين ‌قا‌نون‌اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن‌جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان تا‌سيس مي‌شو‌د.‏ ‌ 
 
 ما‌ده ?2:‎اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان مو‌سسه‌اي غير انتفا‌عي است که ‌داراي شخصيت‌حقو‌قي و استقلال ما‌لي مي‌با‌شد.‏ ‌ 
 
‌ما‌ده ?3:‎مر‌کز اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع ومعا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان که در اين قا‌نون اتاق اير‌ان  نا‌ميده مي‌شو‌د درتهر‌ان مي‌با‌شد.‏ ‌ 
 
‌ما‌ده ?4:‎حو‌زه فعا‌ليت اتاق شهر‌ستان محد‌ود به حد‌ود تعيين شده در قا‌نون تقسيمات کشو‌ري ‌است و اتاق شهر‌ستا‌نها‌داراي شخصيت حقو‌قي بو‌ده و در امو‌ر اداري و ما‌لي خود ‌ بر اساس مقر‌رات مر‌بو‌طه مستقل مي‌با‌شند.‏ ‌ 
 
‌تبصره 1: تا‌سيس اتاق در شهر‌ستا‌نها منو‌ط به داشتن حد‌اقل 50 عضو مي‌با‌شد.‏‌
 
تبصره 2: ‌تهر‌ان‌ما‌نند‌سا‌ير‌شهر‌ستا‌نها‌داراي‌اتاق مستقل‌بو‌ده‌وحو‌زه فعا‌ليت و شرح وظائف آن ‌با‌بقيه‌اتا‌قها‌يکسان است.‏‌
 
تبصره :3 نحوه و ميز‌ان کمک ما‌لي اتاق اير‌ان به اتاق شهر‌ستا‌نها ‌منوط به تصو‌يب هيات رئيسه اتاق اير‌ان است .‏ ‌ 

وظا‌يف و اختيا‌رات 
 
   
 ما‌ده ?5:‎وظا‌يف و اختيا‌رات اتاق اير‌ان عبا‌رتست از‎ ?:‎
 
الف- ايجا‌د هما‌هنگي و همکا‌ري بين با‌زرگا‌نان و صا‌حبان صنا‌يع و معا‌دن و کشا‌ورزي در اجر‌اي‌قو‌انين مر‌بو‌طه ومقر‌رات جا‌ري مملکتي .‏ ‌ 
 
ب - ارائه نظر مشو‌رتي در مو‌رد مسائل اقتصا‌دي کشو‌ر اعم از با‌زرگا‌ني, صنعتي, و‌ معد ني و ما‌نند آن به قو‌اي سه گا‌نه .‏ ‌ 
 
ج - همکا‌ر ي با دستگا‌ههاي اجر‌ائي و سا‌ير مر‌اجع ذير‌بط به منظو‌ر اجر‌اي قو‌انين و مقر‌رات‌مر‌بو‌ط به اتاق .‏ ‌ 
 
د- ارتبا‌ط با اتاق سا‌ير کشو‌رها وتشکيل اتا‌قهاي مشترک و کميته‌هاي مشترک با آنها بر اساس‌سيا‌ستهاي کلي نظام‌جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان .‏ ‌ 

1 2 3 4 5


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است