صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4317                                               
120 قانون جهانى موفقيت
دانستني منبع
120 قانون جهانى موفقيت عنوان
ويليام تريسى نويسنده
1386/10/12 تاريخ

برسي 120قانون جهانى موفقيت

خلاصه
روزنامه ايران 12 دي 1386 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

1- قانون علت و معلول: هر چيز به دليلى رخ مى دهد. براى هر علتى معلولى هست، و براى هر معلولى علت يا علت هاى بخصوصى وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزى به اسم اتفاق وجود ندارد.

2- قانون ذهن: همه علت ها و معلول ها ذهنى هستند. افكار شما تبديل به واقعيت مى شوند. افكار شما آفريننده اند. شما تبديل به همان چيزى مى شويد كه درباره آن بيشتر فكر مى كنيد.

هميشه درباره چيز هايى فكر كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد و از فكر كردن در باره چيز هايى كه خواستار آن نيستيد اجتناب كنيد.

3- قانون عينيت يافتن ذهنيات: دنياى پيرامون شما تجلى فيزيكى دنياى درون شماست. كار اصلى شما در زندگى اين است كه زندگى مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد. زندگى ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم كنيد و اين تصوير ذهنى را تا زمانى كه در دنياى پيرامون شما تحقق پيدا كند حفظ كنيد.

4- قانون رابطه مستقيم: زندگى بيرون شما بازتاب زندگى درونى شماست. بين طرز فكر و احساسات درونى شما از يك طرف و عملكرد و تجارب بيرونى شما از طرف ديگر رابطه مستقيم وجود دارد.

5- قانون باور: هر چيزى را كه عميقاً باور داشته باشيد برايتان به واقعيت بدل مى شود. شما آنچه را كه مى بينيد باور نمى كنيد بلكه آن چيزى را مى بينيد كه قبلاً به عنوان يك باور انتخاب كرده ايد. پس بايد:

- باور هاى محدود كننده اى را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايى كنيد.
- آنها را از بين ببريد.

6- قانون ارزش ها: نحوه عملكرد شما هميشه با زيربنايى ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.آنچه براستى ارزش هايى را كه واقعاً به آن اعتقاد داريد بيان مى كند ادعاهاى شما نيست بلكه گفته ها، اعمال وانتخاب هاى شما بويژه در هنگام ناراحتى و عصبانيت است.

7- قانون انگيزه: هر چه مى گوييد يا انجام مى دهيد از تمايلات درونى، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه مى گيرد. اين كار ممكن است به صورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقيت دوچيز است:

  •  الف ـ تعيين اهداف و برنامه ريزى براى آنها.
  • ب ـ مشخص كردن انگيزه ها.

8- قانون فعاليت ذهن ناخودآگاه: ذهن ناخودآگاه شما موجب مى شود همه گفته ها و اعمالتان مطابق با الگويى انجام پذيرد كه با تصوير ذهنى و باورهاى زير بنايى شما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اين كه چگونه آن را برنامه ريزى كنيد مى تواند شما را به پيش ببرد و يا از پيشرفت باز دارد.

9- قانون انتظارات: اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيزى را داشته باشيد در جهان پيرامونتان امكان وقوع پيدا مى كند. شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل مى كنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تأثير مى گذارد.

10- قانون تمركز: هر چيزى كه ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگى واقعيت پيدا مى كند. هرچيزى كه روى آن تمركز كنيد و مرتباً به آن فكر كنيد در زندگى واقعى شكل مى گيرد و گسترش پيدا مى كند. بنابر اين بايد فكر خود را به چيز هايى متمركز كنيد كه در زندگى واقعاً طالب آن هستيد.

11 - قانون عادت: حداقل 95 درصد از كارهايى كه انجام مى دهيد از روى عادت است، خواه عادت هاى مفيد و خواه عادت هاى مضر. شما مى توانيد عادت هايى را كه موفقيت تان را تضمين مى كند در خود پرورش دهيد. به اين صورت كه تا هنگامى كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيك و غيرارادى انجام نشوند تمرين و تكرار آگاهانه و مدام آن را ادامه دهيد.

12- قانون جذب: شما مرتباً افكار، ايده ها و موقعيت هايى را كه با افكار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب مى كنيد، خواه افكار منفى خواه افكار مثبت. شما مى توانيد بهتر از اين كه هستيد باشيد، ثروتمندتر از اكنون باشيد و توانايى هاى بيشترى داشته باشيد چون مى توانيد افكار غالب خود را تغيير دهيد.

13- قانون انتخاب: زندگى شما نتيجه انتخاب هاى شما تا اين لحظه است.

چون هميشه در انتخاب افكارخود آزاد هستيد، كنترل كامل زندگى تان و تمامى آنچه برايتان اتفاق مى افتد در دست شماست.

14- قانون تفكر مثبت: براى موفقيت و شادى در تمام جنبه هاى زندگى تفكر مثبت امرى ضرورى است.شيوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

15- قانون تغيير: تغيير غيرقابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تكنولوژى رو به پيشرفت هدايت مى شود با سرعتى غيرقابل قياس با گذشته در حال حركت است. كار شما اين است كه استاد تغيير باشيد نه قربانى آن.

16- قانون كنترل: اين كه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فكر مى كنيد بستگى به اين دارد كه فكر مى كنيد تا چه حد زندگى تان را تحت كنترل داريد.سلامتى، شادى و عملكرد عالى از طريق كنترل كامل افكار، اعمال و شرايط پيرامونتان به وجود مى آيد.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است