صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 11368                                               
كاريابي براي جوانان مشكل جهاني
مقاله منبع
كاريابي براي جوانان مشكل جهاني عنوان
مترجم: ليلي كشوادي نويسنده
1387/01/31 تاريخ

آنچه كه جوانان ما امروز انجام مي‌دهند، زيربناي عملكرد اقتصادي ما در آينده را به وجود خواهد آورد. كار شايسته و توليدي، به جوانان قدرت مي دهد تا استعدادهاي خود را شكوفا سازند.

خلاصه
ILO (هفته‌نامه آتيه) مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

جهان در ميانه دهه اول قرن بيست ويكم بيش از پيش با بحران روبه رشد اشتغال جوانان مواجه شده است. در بسياري از كشورها، احتمال بيكاري جوانان در مقايسه با گروه هاي سني بالاتر، بيش از سه برابر است.

افزون بر 100 ميليون كارگر جوان در وضعيتي زندگي مي كنند كه درآمد روزانه آنها كمتر از يك دلار است و ميليون ها فرد جوان در دام مشاغل موقت، پاره وقت، فصلي يا مشاغلي مجبور به كار شده اند كه مطابق خواسته و نيازهايشان نيست و ويژگي چنين مشاغلي، مزاياي اندك و چشم انداز محدود براي پيشرفت و ارتقاي شغلي است، كشورهاي صنعتي و درحال توسعه، همانند هم، در افزايش فرصت هاي شغلي براي جوانان ناكام مانده اند.

  • چرا توجه به جوانان مهم است؟

آنچه كه جوانان ما امروز انجام مي دهند، زيربناي عملكرد اقتصادي ما در آينده را به وجود خواهد آورد. كار شايسته و توليدي، به جوانان قدرت مي دهد تا استعدادهاي خود را شكوفا سازند، شرايط زندگي آنها را بهبود مي بخشد و شرايطي فراهم مي آورد كه به طور فعالانه در جامعه حضور داشته باشند.

كار شايسته و توليدي، باعث تقويت اقتصادها مي شود، به اين نحو كه گروهي از جوانان را به خدمت مي گيرد كه مصرف مي كنند، پس انداز مي كنند، ماليات مي پردازند و اين عوامل به نوبه خود منجر به ايجاد شرايطي براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي مي شود.

كار شايسته و توليدي، باعث پيشرفت جوامع مي شود، زيرا هزينه هاي مرتبط با مشكلات اجتماعي را كاهش مي دهد كه از جمله آنها مصرف موادمخدر و نيز ارتكاب جرايم است.

در كشورهاي صنعتي، مهمترين چالش دربرابر اشتغال جوانان، يافتن كار براي ميليون ها جواني است كه هر سال وارد بازار كار مي شوند. در كشورهاي درحال توسعه و درحال تحول، چالش فقط اشتغال زايي نيست، بلكه يافتن مشاغل شايسته براي جواناني است كه اغلب در مشاغلي پايين تر از تخصصشان مجبور به كار شده اند يا در بخش كشاورزي يا در اقتصاد غيررسمي در شهرها كار مي كنند.

تقريباً تمام كشورهاي جهان هرچند اغلب تلاش كرده اند كه به چالش اشتغال جوانان توجه كنند اما اغلب تلاش ها معطوف به حل مشكل بيكاري جوانان بوده و شرايط نامناسب و ضعيف كاري اكثر كارگران جوان را ناديده گرفته است.

در ژوئن 2005 نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران 178 كشور جهان، با حضور در كنفرانس جهاني كار، موافقت كردند كه بهترين راهبرد براي مبارزه با معضل بيكاري جوانان، نگرشي يكپارچه و منسجم است تا به كمك آن بتوان سياست هاي حمايتي كلان اقتصادي را با اقدامات مورد نظر تركيب كرد و به بازار عرضه و تقاضاي كار و نيز كميت و كيفيت اشتغال توجه داشت.

  • آمارهاي مهم

درحال حاضر در جهان بيش از يك ميليارد جوان 15 تا 24 ساله زندگي مي كنند كه 85 درصد آنها در كشورهاي درحال توسعه، به سر مي برند.

ميزان حضور نيروي كاري جوان در بازار كار، بين سال هاي 1994 تا 2004 كاهش يافته و از 3/59 درصد به 4/54 درصد رسيده است كه عمدتاً به علت تمايل جوانان به ادامه تحصيل است اما بالاتر رفتن تحصيلات جوانان در بهبود چشم اندازهاي اشتغال آنها مؤثر نبوده است.

در سال 2004 حدود 86 ميليون زن و مرد جوان بيكار بودند كه 45 درصد از 191 ميليون بيكار در سراسر جهان را شامل مي شد.

از حدود 535 ميليون كارگر فقير در جهان، نزديك 20 درصد را جوانان تشكيل مي دهند، در سال 2004 قريب به 106 ميليون كارگر جوان با درآمد روزانه كمتر از يك دلار زندگي مي كردند.

ميزان حضور جوانان در اقتصاد غيررسمي، بيشتر است. تقريباً دوسوم از مشاغل جديد كه در آمريكاي لاتين و جنوب شرقي آسيا بين سال هاي 1990 تا 2002 ايجاد شده، در حوزه اقتصاد غيررسمي بوده است.

در سال 2004 حدود 52 ميليون نوجوان 15 تا 17 ساله مجبور به انجام مشاغل خطرناك بودند.

جان سوماويا دبيركل سازمان جهاني كار مي گويد: ايجاد اشتغال براي جوانان كافي نيست. در سراسر جهان، جوانان نه تنها يافتن كار را اگر غيرممكن ندانند، مشكل مي يابند، بلكه نمي توانند كار شايسته اي پيدا كنند. ما نه تنها با چالشي اقتصادي، بلكه با تهديد امنيتي و با ابعاد بسيار گسترده و عظيمي مواجه هستيم.

  • نقش ILO

ILO به كمك نظام سه جانبه خود و با همكاري متحدان جهاني در مجموعه تلاش ها براي اشتغال جوانان، مي تواند به عنوان يك تسهيل كننده عمل كند.

در سطح ملي و كشوري، دولت ها در كنار سازمان هاي كارگري و كارفرمايي از عوامل بسيار مهم در پيشبرد سياست ها و برنامه هاي مرتبط با اشتغال جوانان محسوب مي شوند.

در سطح بين المللي، ILO نقش رهبري را در شبكه اشتغال جوانان سازمان ملل (YEN) دارد كه شبكه اي از مشاركت جهاني بانك جهاني، سازمان ملل و ILO است و فرصت مهمي را براي به دست آوردن توافق آرا در سطح بين المللي به وجود مي آورد و دستور كار جهاني را با اتخاذ استراتژي جامعي براي اشتغال و تحت پوشش قرار دادن جوانان از حيث اجتماعي، نافذتر و جهاني تر مي كند.

برنامه ILO درمورد اشتغال جوانان از طريق يك شبكه جهاني از كارشناسان فني و از مقر اصلي آن در ژنو و از طريق بيش از 60 دفتر آن در جهان، اجرا مي شود. اين شبكه براي ارائه سياست هاي مداخله كننده منسجم و هماهنگ به كشورها كمك مي كند. فعاليت ILO در اين زمينه شامل موارد زير است: 

جمع آوري داده ها درمورد ماهيت و ابعاد اشتغال جوانان، بيكاري و اشتغال پايينتر از تخصص كارگران؛ 

بررسي و تحليل ميزان تاثيرگذاري سياست ها و برنامه هاي كشوري درمورد اشتغال جوانان، همكاري فني در تنظيم و اجراي طرح هاي اقدام درمورد اشتغال جوانان و ارائه و تامين ابزارها و مواد آموزشي لازم؛ 

توصيه سياست ها جهت تقويت سياست ها و برنامه هاي بازار كار درون كشوري، براي اشتغال جوانان و ايجاد توانايي در دولت ها و سازمان هاي كارگري و كارفرمايي؛ 

انجام فعاليت هايي براي حمايت و اطلاع رساني و افزايش آگاهي نسبت به ارتقاي كار شايسته براي جوانان باتوجه به ايجاد قابليت اشتغال، حقوق كار و كارگران؛ 

ايجاد مشاركت هاي استراتژيك درمورد اشتغال جوانان بين بخش هاي خصوصي و دولتي در سطوح بين المللي، زير منطقه اي و كشوري؛ 

ارتقاي شبكه هاي همانند جهاني، جهت امكان عملكرد بهتر در سطح كشوري و جهاني و نيز استفاده از تجربه ها درمورد عملكردهاي مناسب و مطلوب بين اركان ILO و ساير گروه هاي ذي ربط؛ 

همكاري با مؤسسات چندجانبه و ساير مؤسسات جهاني، به منظور ايجاد انسجام و هماهنگي بين سياست ها و نوآوري هاي ملي مؤثر براي اشتغال جوانان.

  • كارشايسته چيست؟

كار شايسته يك استراتژي توسعه اي است كه نقش تعيين كننده كار را در زندگي مردم تاييد مي كند و كاري است كه توليدي و همراه با درآمدي عادلانه و مناسب، امنيت در محيط كار و حمايت اجتماعي براي خانوارها، چشم اندازي بهتر براي پيشرفت فردي و انسجام اجتماعي، آزادي بيان خواسته ها و نگراني ها، فرصت براي سازماندهي، مشاركت در تصميم گيري ها و فرصت و رفتار برابر براي همه زنان و مردان است.

كارشايسته در بطن استراتژي هاي جهاني، ملي و بومي درمورد پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، جاي دارد. كارشايسته در تلا ش ها جهت كاهش فقر نقش محوري دارد و ابزاري براي دستيابي به توسعه عادلانه، جامع و پايدار محسوب مي شود.

عملياتي كردن دستور كار كارشايسته از طريق تحقق چهار هدف اساسي آن ميسر است: 

اشتغال زايي – ايجاد روندي اقتصادي كه فرصت ها را براي سرمايه گذاري، تاسيس بنگاه ها، اشتغال زايي و معاش پايدار توليد كند.

ضمانت از حقوق در محيط كار – تحقق هدف تاييد حقوق كارگران و احترام به اين حقوق است. تمام كارگران و به خصوص كارگران محروم يا فقير نياز به حضور، مشاركت و وجود قوانين مناسبي دارند كه در راستاي منافع نه عليه آنها اجرا شود.

تامين حمايت هاي اصلي اجتماعي – در حاشيه قرار گرفتن و فقر به مفهوم آن است كه افرادي كه بيشترين نياز به حمايت ها را دارند، از حداقل حمايت ها عليه استانداردهاي پايين زندگي يا كاهش اين استانداردها محروم هستند و – افزايش روند مذاكرات و حل مناقشات – مردمي كه در فقر و تنگدستي به سر مي برند، نياز به مذاكره را درك مي كنند و مي دانند كه مذاكره راهي براي حل مشكلات و مناقشات به طور مسالمت آميز است.حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است