صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4150                                               
مدرك، تضميني براي يافتن شغل در چين نيست
گزارش منبع
مدرك، تضميني براي يافتن شغل در چين نيست عنوان
نويسنده
1386/12/11 تاريخ

نرخ اشتغال فارغ التحصيلان چيني در مقايسه با كشورهايي نظير ژاپن كه تنها 68 درصد تا پايان سال كارمي توانند پيدا كنند مطلوب باشد .

خلاصه
هفته نامه بازار كار مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

"سان يوآن پينگ" پس از مراسم فارغ التحصيلي براي يافتن شغل به جستجو پرداخت . او درسن بيست ودوسالگي احساس خوبي داشت و موفق شده بود از يك مدرسه معتبردربخش مركزي شهر "ووهان" چين دررشته بازاريابي و گياه شناسي درشرايطي فارغ التحصيل شود كه درزمره پنج نفراول همدوره اي خود قرارگرفت.

"سان " هرگز از كارفرماهاي آينده خود و از ديگرشركت ها و موسسات دولتي كه پس ازفارغ التحصيلي با آنها تماس گرفته بود پاسخي دريافت نكرد .او بعد ازمدت ها نگراني و آشفتگي با موسسات كوچكي مكاتبه را شروع كرد كه حقوق پرداختي آن ها معادل 140 دلار يعني يك سوم ميزاني كه او انتظاردريافتش راداشت . هرروز مي گذشت و" سان" به دليل اينكه ازوالدينش ماهانه 100 دلار پول توجيبي مي گرفته خود را بيشترگناهكارحس مي كرد.

"سان " دربرابرشرايط نامساعدي كه برايش به وجود آمده با چشماني اشكبار چنين مي گويد :" هميشه فكرمي كردم چون دريك دانشگاه خوب درس خوانده ام همه چيز به خوبي پيش  خواهد رفت .ابتدا سخت بود باوركنم . خود را دروضعيتي كاملا عالي تصورمي كردم اما اكنون باخودم كلنجارمي روم تا اين شرايط را بپذيرم."

تا اوايل اين دهه ، يك فارغ التحصيل كالج درچين نيز خود را درچرخه افراد نخبه مي ديد و حكومت چين براي فارغ التحصيلان دربخش عمومي يا تشكل هاي اقتصادي ايالتي تامين شغل مي نمود ، بيكاري نيز موضوع روز نبود.اما براساس مطالعاتي كه آكادمي علوم اجتماعي چين درماه گذشته  انجام داد از حدود 5 ميليون جوان چيني كه درماه ژوئن فارغ التحصيل شدند درپاييز 45/1 ميليون درپاييز بيكار بودند . محققان چيني چنين پيش بيني كرده اند كه از فارغ التحصلان جديد تا پايان سال 75 درصد شغل بيابند.

باتوجه به آمار فوق چنين به نظر ميرسد كه نرخ اشتغال فارغ التحصيلان چيني در مقايسه با كشورهايي نظيرژاپن كه تنها 68 درصد تا پايان سال كارمي توانند پيدا كنند مطلوب باشد .

 اما "يانگ دونگ پينگ " پژوهشگري كه گزارش آكادمي را تنظيم كرده اعلام نموده است كه بسياري ازدانشگاه هاي چيني آمار غيرواقعي درمورد شغل يابي فارغ التحصيلان ارائه كرد اند و بدون شك شرايط براي كاريابي فارغ التحصيلان سال به سال بدترمي شود.درشهرده ميليون نفري "ووهان" به خوبي اين موضوع آشكاراست .برمبناي قراردادهاي كاري و مدارك دانشگاهي نرخ اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي اين شهراز83 درصد درسال 2003 به 73 درصددرسال 2006 نزول كرده است وحقوق خالص پرداختي بين 200 تا 240 دلاراست (دريافتي اهالي ووهان به طورمتوسط دلاراست .).

ثبت نام دردانشگاه هاي چين افزايش يافته و درسال جاري ازدوره هاي تحصيلي 2 و 4 ساله 6/5 ميليون نفرفارغ التحصيل مي شوند كه اين ميزان 5 برابرفارغ التحصيلان چيني درسال 2001 است .رشد فزاينده بيكاري درچين و انتظارات فارغ التحصيلان چيني نشان دهنده مشكلات سيستم تحصيلي و اقتصادي است.

محققان و كارفرمايان شركت ها مي گويند بيشتر فارغ التحصيلان چيني براي ورود به بازاركار آماده نيستند .رشد آموزش عالي دربسياري ازدوره هاي ليسانس دررشته هايي نظيرحقوق بوده است كه براي فارغ التحصيلان اين گونه فارغ التحصيلان درصورتي كه فاقد تحصيلات تكميلي و درسطح عالي باشند فرصت شغلي وجود ندارد.

بيشترمديران شركت ها چنين اظهارنظرمي كنند كه بسياري از دانشجويان فاقد خلاقيت و توان تجزيه وتحليل هستند و تنها ياد گرفته اند كه مطالب راحفظ كنند. "جي زوجينگ " كه يكي ازمديران عالي رتبه دريك شركت نرم افزاري است دراين باره مي گويد :" دانشگاه ها بايد باتوجه به نياز بازاركار دانشجويان را به نحوي تربيت كننند كه كارآفرين باشند . او مي گويد كه شركتش 600 كارمند را درشرايطي  استخدام كرده است كه براي هرشغل 7 تا هشت متقاضي ازجمله فارغ التحصيلان جديد وجود داشته است ."

"جي "مي گويد : " درشرايط روبه توسعه كشور جامعه ما به كارگران ماهر نيازدارد وشركت ها نيازهاي بشتري دارند . شرايط نيز براي كاريابي فارغ التحصيلان جديد روزبه روز بدترمي شود."اين شرايط مقامات دولتي را نگران ساخته است .

 "يانگ ييونگ "كه مديرعامل يك موسسه تحقيقات اقتصادي دركميسيون اصلاح وتوسعه چين است مي گويد  : وقتي شرايط اشتغال نامساعد مي شود ارتباط اساتيد ودانشجويان نيز رو به وخامت مي گذارد.يك سال و نيم قبل دراستان مركزي "هنان" چين دانشجويان دانشكده" شنگدا" كه فهميده بودند مداركشان ازسوي دانشگاه "ژنگ ژو" كه يك دانشگاه معتبراست صادرنمي شود شورش كردند . دانشجويان ازاينكه تغييرصورت گرفته باعث شود افق هاي شغلي مورد نظر آنها تامين نشود نگران بودند وشيشه ها را شكسته وبه غارت ادارات پرداختند .

ادامه تحصيل براي خانواده هاي معمولي هزينه زيادي دربردارد و آنها انتظاردارند اين هزينه پس ازفارغ التحصيلي برگردد.

ازحادثه "هنان" به بعد حكومت مركزي رشد پذيرش دانشجو و ثبت نام را كاهش دادند ، براي ايجاد تحرك دركارجويان شهرها قوانين مربوط به  صدور مجوز كاررا تغييردادند  ، بيشتردانشگاه ها دفاترمشاوره شغلي خود را تقويت كردند . اما همچنان انتظارمي رود كه كاريابي در آينده نزديك شرايط سخت تري به خود گيرد.

به نظرمي رسد دانشجويان بايد خود را با ديدگاه معتدل تري براي كارجويي وفق دهند. "چنگ زيااوهوي " اولين فردي بود كه ازخانواده اش به دانشگاه راه يافت . او دوسال قبل دررشته محيط زيست فارغ التحصيل شد . چنگ تحصيلاتش را تا مقطع فوق ليسانس ادامه داد و درژوئن فارغ التحصيل شد اما ازاكتبرتاكنون به دنبال كارمي گردد. او مي گويد :" من نمي خواهم به يك شركت خصوصي كوچك بروم بلكه مي خواهم به يك موسسه طراحي بزرگ بروم ". حقوق مورد انتظاراو 300 دلاراست . چنگ مي گويد : فشارزيادي تحمل مي كنم ... نمي توان كاري مناسب يك كارگرمهاجر پيدا كنيد . خانواده هم براي تحصيل من خرج زيادي كردند اما هرگز به روي خود نمي آورند ، آنها مي گويند تو تنها به تحصيلات توجه داشته باش ."

هزينه تحصيل دردانشگاهي كه "چنگ "درس خوانده سالانه 1300 تا 1800 دلاراست و اوبراي تامين مخارج  خود  سالانه 800 دلاروام نيز ازدولت گرفته است . چنگ براي تعطيلات سال جديد به خانه اشان رفت و انتظارداشت هم ولايتي هايش ازاو استقبال كنند . اما چنگ مي گويد ازبازگشتش وحشت كردند و ازاو پرسيدند آيا توانسته كاري پيدا كند ؟

براساس آمار چنگ وضعيت بهتري دارد. دانشگاه صنعتي ووهان اگرچه دانشگاه ها درجه يكي نيست اما يك دانشگاه درجه دو به حساب مي آيد  . وانگ ژينگ مديراداره كاريابي فارغ التحصيلان دانشگاه ووهان مي گويد :" بسياري ازاوقات والدين مي خواهند بدانند چرا فرزندانشان شغل خوبي پيدانمي كنند . آنها نمي فهمند كه شرايط تغييركرده است . ما به دانشجويان مي گوييم وظيفه دولت يا خانواده شما نيست كه براي شما كاريابي كنند ، اين وظيفه خود شماست ."

شهر"ووهان" 59 دانشگاه دولتي و خصوصي دارد كه هرسال به طور فزايندهاي ثبت نام مي كنند . دانشگاه هاي خصوصي درتمامي نقاط سربرمي آورند برخي ازآنها براي كسب درآمد تاسيس مي شوند و برخي ديگر را كارآفرينان راه اندازي مي كنند.

يك شركت خصوصي به نام گروه "ووهان هونگبو" عمليات پشتيباني دانشگاه ها را انجام مي  دهد .. اين شركت درسال هاي اخيرسه دانشگاه در"ووهان" تاسيس كرده است . دانشگاه   مهندسي و تجارت اين گروه ده ها هكتارمساحت دارد و درزمين هاي بايرنزديك رودخانه يانگ تزه كه" مائو "درسال 1966 شناي معروفش را درآن انجام داد قراردارد.اين دانشگاه با 800 دانشجو كارخود را شروع كرد اما اكنون بيش از 8100 دانشجو دارد كه شهريه اي بين 1400 تا 2000 دلارمي پردازند.

مديرمركز شغلي اين دانشگاه گفت : 92 درصد از 1514 فارغ التحصيل سال 2007 شغل پيدا كرده اند وميانگين دريافتي آنها 140 دلاردرماه بوده است كه رقم قابل ملاحظه اي دررابطه با حقوق كارخانجات ورستوران هاست .  تعداد معدودي ازمشاغل نيز كه درتابلو اعلانات مركز باقي مانده شرايط ترغيب كننده اي ندارد نظير  : نگهبان انبار و كارآموز مديريت درشركت هاي تجاري ، حقوق اينگونه جاها از 80 دلار تا 110 دلاردرماه است .

"هو جيان " يكي از فارغ التحصيلان رشته تجارت الكترونيك دراين دانشگاه انتظارخود را كم كرده است . اومي گويد :" وقتي اولين باربه دنبال كاررفتم فقط شركت هاي مشهور درشهرهايي نظيرشانگهاي و پكن را درنظرداشتم اما بعد ازجستجو درقريب به سي شركت اكنون دل نگران و افسرده دل به شركت هاي كوچك سپرده ام .حركت به چپ
حركت به راست


دبيرخانه بند پ تبصرة 3 قانون بودجة سال1382

 
http://tco.gov.ir/tabsereh3/about.htm
 

دبيرخانه بند پ تبصرة 3 قانون بودجة سال1382

 
http://tco.gov.ir/tabsereh3/Annual-report.htm
 

كانون فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد

 
http://www.alumniazad.ir/conferences/pezeshki-goal
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است