صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 8100                                               
آيين‌نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي
قانون منبع
آيين‌نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي عنوان
نويسنده
1386/11/29 تاريخ

آيين‌نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر

خلاصه
سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

مقدمه

در اجراي سياست‌هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 5 بخش ج از ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ 18/5/84 مجلس شوراي اسلامي مبني بر برنامه‌ريزي براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‌هاي راهبردي كشور در حوزه‌هاي مختلف علوم و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز، آيين‌نامه ذيل تدوين مي‌شود:

مادة1: به منظور رعايت اختصار، واژه‌هاي زير در اين آيين‌نامه به كار مي‌رود:

وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

شوراي هدايت: شوراي هدايت استعداد هاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش كشور

دانشگاه: هر يك از دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه طبق مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي‌كنند

دوره پايين‌تر: دورة تحصيليِ فعلي متقاضي

دوره بالاتر: دورة تحصيليِ‌ بلافاصله بعدي متقاضي

رشته: هر يك از رشته- محل‌هاي مذكور در دفترچة پذيرش دانشجو در سال ورود دانشجو به دانشگاه بدون در نظر گرفتن دوره روزانه يا نوبت دوم (شبانه)

ماده 2: افراد مشمول اين ماده مي‌توانند بدون شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر مستقيماً توسط دانشگاهها پذيرفته شوند
 
2-1: دوره كارداني

الف- رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه‌اي كه در آن برگزيده شده‌اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره‌ها

ب- نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين‌المللي،با معرفي مراجع ذي‌ربط

ت-  رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه‌هاي دانش‌آموزي «فني و حرفه‌اي و كشاورزي» و نيز مسابقه‌هاي دانش‌آموزي «علمي و كاربردي هنرستانهاي كاردانش» براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي – كاربردي و مؤسسه‌هاي آموزشي عالي غيردولتي - غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه‌ها

ث-  رتبه هاي اول تا سوم مسابقات جهاني مهارت براي ورود به مؤسسه‌هاي مذكور در بند «ت»، با معرفي مراجع ذي‌ربط

2-2: دوره كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته)

الف- دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي )، با معرفي دبيرخانه المپياد:

ب- دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت

پ- رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه‌اي كه در آن برگزيده شده‌اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره‌ها

ت- نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين‌المللي، با معرفي مراجع ذي‌ربط

ث- دانشجويان  رتبه اول دورة كارداني ناپيوسته در بين دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي دانشگاه محل تحصيل كه ظرف مدّت حداكثر چهار نيمسال دانش‌آموخته شوند و داراي ميانگين كلّ حداقل هيجده باشند(براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته)

ج- رتبة هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه‌هاي دانشجويي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته در آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي – كاربردي و مؤسسه‌هاي آموزشي عالي غيردولتي - غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه‌ها

چ-  رتبه هاي اول تا سوم مسابقات جهاني مهارت براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته مؤسسه‌هاي مذكور در بند «ج»، با معرفي مراجع ذي‌ربط

2-3: دوره كارشناسي ارشد

الف-  رتبه‌هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده، با معرفي دبيرخانه المپياد

ب- دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت

پ-  رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه‌اي كه در آن برگزيده شده‌اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره‌ها

ت- نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين‌المللي با معرفي مراجع ذي‌ربط

ث- رتبه اول كشوري جشنوارة دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي شاهد و ايثارگر

ج- دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه حداكثر در مدت هشت نيمسال دانش‌آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل جزو ده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند

چ- دانشجويان رتبه اول دورة كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي دانشگاه محل تحصيل كه ظرف مدّت حداكثر چهار نيمسال دانش‌آموخته شوند و داراي ميانگين كلّ حداقل هفده باشند

تبصره 1 : براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي پيام نور طول مدت تحصيل ده نيمسال در نظر گرفته مي شود.

تبصره 2:اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين ماده، در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو است ولي در صورت موافقت دانشگاه پذيرنده ، ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در دانشگاههاي ديگر (اعم از دولتي و غير دولتي) بلامانع است.

تبصره 3: تشخيص اعتبار علمي مسابقه‌هاي بين‌المللي (موضوع بندهاي ب2-1 وت 2-2 و 2-3) طبق «دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره‌ها و مسابقه‌هاي علمي بين‌المللي»، مصوب شوراي هدايت به عهدة معاونت آموزشي وزارت است

تبصره 4: دانشجويان ممتاز در رشته‌هايي كه سرفصل دروس آنها طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي پنج نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي نه نيمسال تدوين و تصويب شده‌ است نيز مي‌توانند از تسهيلات مربوط بهره‌مند شوند

تبصره5: چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به دلايلي خارج از اختيار خود     

(مانند بيماري،مرخصي تحصيلي،زايمان و موارد مشابه) بيش ازمدت مجازمذكور دراين آيين نامه شود، در اين صورت پس از تاييد و تشخيص معاونت آموزشي دانشگاه پذيرنده و معرفي به دبيرخانه شوراي هدايت موضوع در كميته كارشناسي مسائل استعدادهاي درخشان وزارت بررسي و با تاييد نهايي معاونت آموزشي وزرات، استفاده از تسهيلات مربوط امكان پذير مي باشد.

تبصره 6: دانشگاه ها موظفند حداقل يك نفر و حداكثر ده درصد از ظرفيت پذيرش (تعداد ثبت‌نام شدگان) هر يك از رشته‌هاي دوره بالاتر موجود را به دانشجويان ممتاز دورة پايين‌تر (موضوع بندهاي ث2-2 ،ج وچ 2-3) اختصاص دهند

تبصره7: مقدار ده درصد در هر يك از رشته هاي دوره هاي پايين تر و بالاتر ، بر اساس اولويت علمي و مجموع ظرفيتهاي  دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) محاسبه مي شود.

تبصره8: درصورتي كه مقدار درصد محاسبه شده در هر يك از دوره‌هاي تحصيلي پايين‌تر يا بالاتر عدد صحيحي نباشد، گردكردة آن عدد با تقريب اضافي ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 9: در صورتي كه ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره بالاتر كمتر از 5 نفرباشد دانشگاهها مجازند حداكثر يك نفر از دانشجويان ممتاز دوره پايين‌تر را با در نظر گرفتن ساير شرايط اين آيين‌نامه پذيرش كنند

تبصره10: دانشجويان ممتاز مذكور در اين ماده (به غير از بند ث 2-2، ج و چ 2-3 و برگزيدگان دانش‌آموزي و دانشجويي مسابقه‌هاي آموزشكده هاي فني و حرفه‌اي و جهاني مهارت) در صورتي كه موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه محل تحصيل خود نشوند، جايابي آنها بر اساس  دستورالعمل مصوب شوراي هدايت توسط سازمان سنجش انجام مي‌شود

تبصره 11: ظرفيت پذيرش افراد مشمول اين ماده مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته- محل (مندرج در دفترچة سازمان سنجش) است

مادة3: پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده 2 (با رعايت شرايط مندرج در هر بند )در دوره‌هاي تحصيلي بالاتر در هر يك از دانشگاههاي دولتي به‌صورت رايگان مي‌باشد و دانشگاهها مجاز به دريافت شهريه از دانشجويان مذكور نيستند.

مادة4: افراد مشمول ماده 2 اين آيين‌نامه صرفاً مي توانند براي سال و دورة تحصيلي بلافاصله بعديِ خود ازتسهيلات مربوط بهره‌مند شوند

مادة 5: افراد ذيل مي‌توانند درصورت شركت در آزمون ورودي دوره بالاتر و كسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده آزاد در رشته - محل مورد تقاضا پذيرفته شوند.

الف- افراد مشمول ماده 2 اين آيين نامه (با رعايت شرايط مندرج در هر بند)

تبصره 1:در مورد دانشجويان بند ج 2-3 ماده 2، منحصرا" دانش آموختگان رتبه اول با رعايت شرايط مندرج درآن مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

ب- دارندگان نشان نقره و برنز كشوري المپياد دانش‌آموزي با معرفي مراجع ذي‌ربط

پ- رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه ملّي مهارت (در هر يك از رشته‌هاي مسابقه) براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي – كاربردي و مؤسسه‌هاي آموزشي عالي غيردولتي - غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه‌ها

ت: دانش‌آموختگان رتبة اول دوره كارشناسي ناپيوسته كه ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال دورة تحصيلي خود را به پايان رسانده و به لحاظ ميانگينِ كل، حائـز بالاترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه محل تحصيل خود باشند

تبصره2: افراد موضوع اين ماده مجازند حداكثر طي مدت دو سال پس از زمان دانش‌آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيلات اين ماده بهره‌مند شوند.

تبصره 3: تسهيلات مندرج در اين ماده براي دانشجويان واجد شرايط دانشگا ه آزاد اسلامي از طريق شركت در آزمون ورودي همان دانشگاه قابل اعمال است. 

مادة6: دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي شرايط زير مي‌توانند با اخذ پذيرش از دانشگاه مورد نظر بدون شركت در آزمون ورودي در دوره تحصيلي دكتري Ph.D ادامه تحصيل دهند

الف) دارا بودن حداقل ميانگين كل 17 وحداقل دو مقاله در مجلات علمي – پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين المللي

ب) دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد

تبصره 1: محاسبه ميانگين كل دروس دوره كارشناسي ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پايان‌نامه مي‌باشد.

تبصره 2: پذيرش دانشجويان مشمول اين ماده مازاد بر ظرفيت و با رعايت مفاد مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي‌شود.

مادة7: نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه بر عهدة معاونت آموزشي وزارت است و در شرح و تفسير مفاد، نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود

مادة8: اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هشت ماد‌ّه و شانزده  تبصره در تاريخ 31/2/86 به‌تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت علوم، تحقيقات و فنّـاوري رسيد و جايگزين مصوبّه‌هاي « آيين‌نامة پذيرش دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي بالاتر بدون شركت در آزمون ورودي (ابلاغيه شماره 732/21 مورخ 23/3/85)، آيين‌نامة نحوة پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمي در دوره‌هاي آموزش عالي (ابلاغيه شماره 1918/21 مورخ 30/8/80)،

آيين‌نامة تسهيل ادامه تحصيل دانش‌آموختگان رتبـــه اول دورة كارداني (ابلاغيــه شماره 3603/21 مورخ 26/12/83)، آيين‌نامة تسهيــل ادامه تحصيل دانش‌آموختگان رتبه اول دورة كارشناسي (ابلاغيه شماره 923/21 مورخ 29/4/84)، آيين‌نامه تسهيلات آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان ممتاز دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري Ph.D (ابلاغيه شماره 357/21 مورخ 10/3/82) ارائه تسهيلات به برگزيدگان مسابقة ملي و جهاني مهارت (ابلاغيه شماره2618/426/21 مورخ 1/3/84)، ارائه تسهيلات به برگزيدگان مسابقه‌هاي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي (ابلاغيه شماره 3387/21 مورخ 8/12/83)،

 ارائه تسهيلات به دانشجويان برگزيدة نمونة كشوري (ابلاغيه شماره 2956/21 مورخ 21/10/83)، مصوبه جلسه بيست و نهم مورخ 18/7/81 شوراي هدايت (در خصوص دارندگان نشان نقره و برنز كشوري المپياد دانش آموزي) و ابلاغيه شماره 4646/21 مورخ 14/12/85 (درخصوص عدم دريافت شهريه از دانشجويان ممتاز) مي‌شود و براي پذيرش دانشجو در سال تحصيلي «87-86» به بعد قابل اجراست./حركت به چپ
حركت به راست


بيكاري فارغ التحصيلان، چرا؟

 

لزوم اشتغال به كار جوانان قبل از فارغ التحصيل شدن

 

چالشهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 

بررسي تحولات اشتغال فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي در بخش‌هاي عمده اقتصادي با استفاده از تحليل انتقال سهم

 

آسيب‌شناسي چالشهاي اشتغال فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي كشور

 

بررسي تطبيقي سياست‌هاي اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان در كشورهاي مختلف با كشور ايران

 

ارائه الگو و مكانيسم‌هاي نوين و زودبازده اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

چالشهاي اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها

 

كارآفريني و اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

سيستم اطلاع‌رساني بازاركار يكي از عوامل هماهنگ‌كننده بين اشتغال و نظام عالي كشور

 

تحليل موانع و مشكلات اشتغال فارغ‌التحصيلان كشاورزي از ديدگاه آموزشگران

 

بررسي نقش مراكز كاربابي در زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

اشتغال نوين راهي بسوي كاهش بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

بررسي پتانسيل انباشت سرمايه در فعاليتهاي اقتصادي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از منظر كارآفريني اجتماعي

 

آسيب شناسي ناكارآمدي ارتباط و تعامل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با بازاركار

 

شركت تعاوني 1609 دانشجويي: رهيافتي نو در خوداشتغالي دانش‌آموختگان كشاورزي

 

دانشگاه آزاد اسلامي و نقش آن در اشتغال

 

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان آموزشهاي علمي-كاربردي و توانمنديهاي اين آموزشها در ايجاد فرصتهاي شغلي

 

نقش كارآفريني در اشتغال زنان فارغ‌التحصيل

 

چالش‌هاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 

خلاقيت

 
http://www.creativity.ir/content/blogcategory/26/4
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است