صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 9215                                               
افزايش نرخ بيكاري زنان با رشد شمار تحصيلكردگان جوياي كار
گزارش منبع
افزايش نرخ بيكاري زنان با رشد شمار تحصيلكردگان جوياي كار عنوان
نويسنده
1386/08/27 تاريخ

مطالعات انجام شده و آمارهاي موجود در ايران بيانگر افزايش روزافزون تعداد دانشجويان زن شاغل به تحصيل در مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور، افزايش ميزان تحصيلكردگان و متخصصين زن جوياي كار و متأسفانه كاهش نسبت شاغلين زن به مرد در بازارهاي اقتصادي در مقايسه با ديگر كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته است.

خلاصه
ايونا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

مطالعات انجام شده و آمارهاي موجود در ايران بيانگر افزايش روزافزون تعداد دانشجويان زن شاغل به تحصيل در مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور، افزايش ميزان تحصيلكردگان و متخصصين زن جوياي كار و متأسفانه كاهش نسبت شاغلين زن به مرد در بازارهاي اقتصادي در مقايسه با ديگر كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته است.

به گزارش ايونا ، زهرا فروزنده، كارشناس ارشد مطالعات زنان در اين باره تحقيقي انجام داده است كه در آن تصريح مي‌كند: وضعيت بازار كار زنان در ايران در سالهاي مختلف نوساناتي داشته است و آمار و ارقام بيانگر آن است كه طي اين سالها بر ميزان مشاركت زنان در عرصه‌هاي اقتصادي افزوده شده و به تبع آن نرخ بيكاري نيز در حال افزايش است. وي با استناد به آمار دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در دي ماه 80 توضيح مي‌دهد : نرخ بيكاري زنان در سال 45 برابر با 2درصد بوده و در سال 1375 ، 3/13 درصد و در سال 80 به 3/18 درصد افزايش يافته است. به گفته وي، بديهي است كه يكي از دلايل مهم افزايش نرخ بيكاري زنان، ‌افزايش ميزان مشاركت آنان در مقابل ناكافي بودن فرصتهاي شغلي براي زنان جوياي كار، بويژه در سالهاي اخير بوده است.

به عبارت ديگر، افزايش عرضه نيروي كار به خصوص زنان متخصص، منجر به فزوني تعداد زنان در جست‌وجوي كار شده كه نهايتا نرخ مشاركت آنان را تحت تاثير قرار داده است و چون زنان در كسب فرصتهاي شغلي توفيق چنداني نداشته‌اند، نرخ بيكاري آنان نيز روند صعودي را طي كرده است. همچنين از مقايسه تغييرات در نسبت نرخ بيكاري مردان و زنان به نسبت نرخ مشاركت نيروي كار مردان به زنان در ايران و ساير كشورهاي جهان چنين استنتاج مي‌شود كه هر قدر نرخ بيكاري مردان و زنان به يكديگر نزديكتر شود، بر نرخ مشاركت زنان افزوده مي‌شود.

به اعتقاد نگارنده، نحوه برخورد جامعه با پديده اشتغال زنان بر ميزان مشاركت آنها تاثيرگذار است؛ يعني كاهش تبعيض در واگذاري فرصتهاي شغلي به زنان، انگيزه آنان را براي مشاركت در بازار كار افزايش مي‌دهد. فروزنده در اين باره مي‌افزايد: با بررسي آمار و ارقام مربوط به وضعيت اشتغال زنان در ايران و مقايسه آن با تعدادي از كشورهاي توسعه يافته در جهان مشاهده مي‌شود كه سهم زنان در بازار كار در سال 2000 تنها 9 درصد بوده، حال آن كه اين رقم در كشورهاي صنعتي 1/41 درصد را به خود اختصاص داده است.

با توجه به شرايط اجتماعي جوامع صنعتي و فراهم بودن زمينه‌هاي مناسب جهت اشتغال زنان و فعاليت آنان در عرصه‌هاي اقتصادي، شواهد به دست آمده حاكي از تحقيق، بيانگر آن است كه با اين وجود، همچنان خلأهاي فرهنگي ، اجتماعي و قانوني فراروي فعاليتهاي اقتصادي زنان در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد. وجود تبعيض جنسيتي در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرايط يكسان كاري، لزوم ايفاي نقش جنسيتي خاص زنان در منزل و كمبود مشاغل نيمه وقت براي زنان و زمينه‌ساز شدن كناره‌گيري از كار تمام وقت در برابر مردان، ارتقا نيافتن زنان به مشاغل بالا و سمتهاي مديريتي، عدم توان ايجاد هماهنگي بين كار خارج از منزل و وظايف خانه‌داري، بي‌ثباتي بازار كار زنان، تخصيص مشاغل پر مسووليت و كم مزد نظير پرستاري، معلمي،‌ كارگري مغازه، كارخانه‌ها و مشاغل رده پايين اداري به آنان و ...، از عوامل مهم و مؤثر بر تضعيف نقش فعالانه مشاركت زنان در عرصه‌هاي اقتصادي جوامع پيشرفته است.

 با اين وجود، تمايل زنان به داشتن استقلال مالي، عدم ثبات وضعيت خانواده در اين جوامع ، نياز به داشتن شغل براي رفع نيازهاي مالي ناشي از تنوع توليد، تكنولوژي و .... از عوامل مؤثر بر تمايل اين قشر بزرگ به داشتن شغل و كسب درآمد در اين جوامع است.

 وي مي‌افزايد: حمايت دولتها و فراهم آوري امكانات مناسب اجتماعي جهت تعديل وضعيت اجتماعي زنان و ايجاد فضاي مطلوب و كارآتر، در تقويت اين انگيزه‌ها تاثير بسزايي داشته است و آنچه سبب مشاركت تقريبا 50 درصد زنان جوامع صنعتي در عرصه‌هاي اقتصادي شده است تنها كمك دولتها و تخصيص امكانات لازم از لحاظ تامين اجتماعي و رفاهي به آنهاست. لذا به نظر مي‌رسد با توجه به قشر عظيم تحصيلكردگان و متخصصين تواناي زن در ايران و تمايل گسترده اين خيل عظيم براي مشاركت در عرصه‌هاي اقتصادي و با توجه به فراهم بودن بسترهاي قانوني و حقوقي مناسب براي زن ايراني كه در قوانين اساسي، قوانين مدني و قانون كار در رابطه با تسهيلات مناسب جهت اشتغال زنان آمده است، تاثيردولت در ارتقاء و تسريع روند توسعه جهت توانمندسازي زنان و به كارگيري اين نيمه بالقوه توانمند اجتماع و افزايش سطح مشاركت در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، امري انكار ناپذير و قطعي است.حركت به چپ
حركت به راست


بيكاري فارغ التحصيلان، چرا؟

 

لزوم اشتغال به كار جوانان قبل از فارغ التحصيل شدن

 

چالشهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 

بررسي تحولات اشتغال فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي در بخش‌هاي عمده اقتصادي با استفاده از تحليل انتقال سهم

 

آسيب‌شناسي چالشهاي اشتغال فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي كشور

 

بررسي تطبيقي سياست‌هاي اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان در كشورهاي مختلف با كشور ايران

 

ارائه الگو و مكانيسم‌هاي نوين و زودبازده اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

چالشهاي اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها

 

كارآفريني و اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

سيستم اطلاع‌رساني بازاركار يكي از عوامل هماهنگ‌كننده بين اشتغال و نظام عالي كشور

 

تحليل موانع و مشكلات اشتغال فارغ‌التحصيلان كشاورزي از ديدگاه آموزشگران

 

بررسي نقش مراكز كاربابي در زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

اشتغال نوين راهي بسوي كاهش بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

بررسي پتانسيل انباشت سرمايه در فعاليتهاي اقتصادي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از منظر كارآفريني اجتماعي

 

آسيب شناسي ناكارآمدي ارتباط و تعامل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با بازاركار

 

شركت تعاوني 1609 دانشجويي: رهيافتي نو در خوداشتغالي دانش‌آموختگان كشاورزي

 

دانشگاه آزاد اسلامي و نقش آن در اشتغال

 

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان آموزشهاي علمي-كاربردي و توانمنديهاي اين آموزشها در ايجاد فرصتهاي شغلي

 

نقش كارآفريني در اشتغال زنان فارغ‌التحصيل

 

چالش‌هاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 

خلاقيت

 
http://www.creativity.ir/content/blogcategory/26/4
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است