صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 6909                                               
آئين نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي
قانون منبع
آئين نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي عنوان
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نويسنده
1392/11/09 تاريخ

مراكز خدمات آمبولانس خصوصي به مراكزي اطلاق مي شود كه به صورت شبانه روزي و طبق ضوابط مقررات وز ارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از اخذ مجوزهاي قانوني با هدف ارائه خدمات آمبولانس تاسيس مي گردد.

خلاصه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان


ماده 1 ) تعاريف

1-1:مراكز خدمات آمبولانس خصوصي به مراكزي اطلاق مي شود كه به صورت شبانه روزي و طبق ضوابط مقررات وز ارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از اخذ مجوزهاي قانوني ( موافقت اصولي ، پروانه تاسيس ، مسئول فني ) با هدف ارائه خدمات آمبولانس تاسيس مي گردد.
1-2: پروانه تاسيس و مسئول فني ، پروانه هاي قانوني هستند كه پس از تصويب كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي ، مواد خوردني و آشاميدني توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت فعاليت هر مركز صادر و براساس قانون بازآموزي مداوم جامعه پزشكي كشور پروانه هاي مربوطه تمديد مي گردد.
1-3: مراكز خدمات آمبولانس خصوصي مي توانند در صورت تاييد معاونت درمان دانشگاهها و يا دانشكده هاي علوم پزشكي در سراسر كشور طبق ضوابط و مقررات اين نهادها مبادرت به حمل و نقل بيماران غيراورژانس نمايند.
تبصره : مراكز آمبولانس خصوصي حق تهيه دارو ، تجهيزات ، مصرفي پرستار و غيره را ندارند.

ماده 2- شرايط عمومي موسس ، مسئول فني

الف – تابعتي جمهوري اسلامي ايران
ب- متدين به يكي از اديان رسمي كشور
ج- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
د- ارائه گواهي تندرستي و عدم اعتياد
ه- ارائه گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از آن

ماده 3- شرح وظايف

3-1 : حمل و نقل بيماران و مصدومين غير اورژانسي از واحد درماني به منزل و بالعكس ، حمل و نقل بيماران بين مراكز درماني و يا شهرستاني به شهرستان ديگر ( با رعايت بند 1-3)
تبصره 1: مراكز خدمات آمبولانس خصوصي به هيج وجه حق حمل جسد را ندارند.
3-2: ارسال آمار فعاليتهاي مركز بطور ماهيانه به دانشگاه يا دانشكده هاي علوم پزشكي طبق فرم هاي تهيه شده توسط دانشگاه / دانشكده با هماهنگي اورژانس كشور .
3-3: رعايت كليه شئون حرفه اي و اخلاقي كاركنان
3-4: خروج آمبولانس از مراكز خدمات آمبولانس خصوصي و تردد در سطح شهر بايد براساس ماموريت بيمار بوده ( داشتن برگه ماموريت با زمان مشخص ) و استفاده از آمبولانس در ساير موارد غيرموجه ، ممنوع مي باشد.
3-5: در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه ، اين موسسات موظف  به همكاري با دانشگاهها يا دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي باشند.

ماده 4- ضوابط تاسيس و شرايط اختصاصي موسس  و مسئول فني

4-1: پروانه تاسيس براي اشخاص حقيقي داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناس در گروه پزشكي و پيراپزشكي كه صلاحيت آنها به تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ماده 20 رسيده باشد ، صادر مي گردد.
تبصره 1: براي اشخاص حقوقي يا شركتها ، شركت تعاوني خدمات بهداشتي درماني در صورتي كه در اساسنامه شركت انجام كارهاي درماني پيش بيني شده باشد ، پروانه تاسيس صادر مي گردد.
تبصره 2: به هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت فقط پروانه تاسيس يك مركز اعطا مي گردد.
تبصره 3: مراكز درماني خيريه و خصوصي و يا وابسته به نهادها و موسسات دولتي داراي مجوزهاي قانوني از وزارت متبوع ، مي توانند در قالب شخصيت حقوقي ، در خواست تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي نمايند.
4-2: پروانه مسئول فني بنام پزشك عمومي و يا پزشك متخصص پس از تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون با رعايت ساير ضوابط و مقررات صادر مي گردد و حضور مسئول فني در نوبتهاي كاري مقرر ، الزاميست .
4-3: مدرك متقاضيان واجد شرايط تاسيس پس از بررسي از سوي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور جهت طرح موضوع موافقت اصولي در كميسيون تشخيص امور پزشكي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال مي گردد.
4-4: پس از صدور موافقت اصولي و تنظيم قرارداد تاسيس ، موسس موظف است ظرف مدت يك سال پس از اخذ مجوز موافقت اصولي نسبت به تهيه محل مناسب ، تجهيزات ، خريد و معرفي آمبولانس استاندارد ، معرفي يك نفر مسئول فني واجد شرايط و ديگر كاركنان فني و اداري اقدام و مراتب را به دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط اعلام نمايد.
تبصره : بديهي است در صورتيكه موسس در مدت مقرر ( حداكثر يك سال ) طبق قرارداد منعقده ( قرارداد تاسيس ) اقدام ننمايد طبق آئين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب جلسه 26/6/1365 هيئت محترم وزيران و اصلاحات مورخ 28/11/1366 موافقت اصولي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
4-5: پس از تهيه امكانات و تاييد و ارسال مدارك مربوطه از سوي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مراتب فوق در كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مطرح و پس از تصويب ، پروانه تاسيس مسئول فني توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( اداره كل صدور پروانه ها ) صادر خواهد شد.
4-6: جهت صدورپروانه تاسيس  ، آمبولانس ها از سوي كارشناسان اداره كل اورژانس كشور ( دراستانها با تاييد رياست اورژانس استان ) و نيز معاونت فني راهنمايي و رانندگي بازديد و كارت معاينه طبي و فني صادر مي گردد.
تبصره : اعتبار كارتهاي معاينه طبي و فني از تاريخ صدور به مدت يك سال بوده و تمديد آن منوط به تاييد مجدد آمبولانسها از سوي اورژانس كشور و معاونت راهنمايي و رانندگي در امور حمل و نقل و شماره گذاري مي باشد.
4-7: پروانه تاسيس پس از تاييد صلاحيت مسئول فني و تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 صادر مي گردد.
4-8: پس از اخذ پروانه تاسيس و مسئول فني و اخذ كارت معاينه طبي و فني آمبولانسها ، مراتب توسط دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مربوطه جهت شماره گذاري به معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و شماره گذاري اعلام خواهد شد.
4-9: انتخاب نام وتعويض عنوان مركز و يا هر گونه جابجايي مكان مركز مي بايست باطلاع دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و تاييد اداره كل صدور پروانه ها باشد.
4-10: رعايت كليه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از سوي مراكز آمبولانس خصوصي الزاميست و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات با تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي طبق موارد تخلف با ايشان برخورد مي گردد.
تبصره 1: مراكز آمبولانس خصوصي موظفند ضمن رعايت ميزان تعرفه مصوب وزارت متبوع كه از طريق دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي ابلاغ مي گردد ، در قبال اخذ وجه ، قبض رسيد كه به پيوست ضميمه مي باشد ، ارائه نمايند.
تبصره 2: با توجه به لزوم متفاوت بودن شكل ظاهري پرسنل مراكز خدمات آمبولانس خصوصي از تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي 115 ، مقرر شد كه فرم لباس اين موسسات به صورت پيراهن آبي و شلوار سرمه اي باشد كه افراد موظفند نام و نام خانوادگي و عنوان موسسه آمبولانس خصوصي و سمت ( راننده – تكنيسين ) را جهت شناسايي بر روي لباس خود نصب كنند.
تبصره 3: ضمن تاكيد بر در ج نام مركز آمبولانس خصوصي در دو طرف وعقب آمبولانس همراه با شماره تلفن ، نوشتن و درج هر گونه آرم ، علامت و عناوين تبليغي ديگر ممنوع مي باشد.
تبصره 4: مراكز خدمات آمبولانس خصوصي جهت انجام ماموريت موظف به داشتن حكم ماموريت از مركز اعلام كننده با هماهنگي و نظارت مسئول فني مركز مربوطه بوده كه نمونه آن به پيوست ضميمه مي باشد.
4-11: رعايت كليه شئون اخلاقي و حرفه اي توسط كاركنان ضروريست و مسئول فني موظف به حضور در ساعات فعاليت مركز و مسئول پاسخگويي به كليه امور فني خواهد بود.
4-12: نظارت بر عملكرد كليه مراكز خدمات آمبولانس خصوصي بر عهده دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي مي باشد.
4-13: هر گونه جابجايي محل مركز ، تغيير موسس ويا مسئولين فني ، بايد با اطلاع و موافقت دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكي و سپس تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 باشد.
4-14: در صورتيكه موسس به دلايلي قصد تعطيل ويا انحلال مركز را داشته باشد مي بايست مراتب را به اطلاع دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رسانده تا از آن طريق جهت طرح در كميسيون قانون به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ( اداره كل صدور پروانه ها ) ارجاع نمايند.
تبصره : مسئول فني موظف است در صورت غيبت حداكثر به مدت سه ماه نسبت به معرفي جانشين واجد شرايط به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اقدام نمايد.

ماده 5: ضوابط و شرايط مكان ، تجهيزات ، آمبولانس و ملزومات مربوطه ، نيروي انساني

5-1: شرايط ساختماني مركز به شرح زير مي باشد:
الف : محل مركز مي بايست در يكي از خيابانهاي اصلي شهر واقع شده و فاصله دو مركز در شهرهاي تهران - شيراز – اصفهان – تبريز – مشهد حداقل 5 كيلومتر و در ساير شهرها  با نظر هيئت رئيسه دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي تعيين مي گردد.
ب: ساختمان مركز بايد داراي امكانات بهداشتي و فني مناسب ، محل پاركينگ اتومبيل ها و نيز به صورت يك واحد ملكي يا استيجاري ( رسمي ) باشد.
ج: تخصيص حداقل يك خط تلفن 24 ساعته كه ، اعلام شماره تلفن مورد نظر به مركز  اطلاعات شهري 118 توسط دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مربوطه صورت خواهد گرفت.
د: نصب دائمي تابلوي مركز خدمات آمبولانس خصوصي طبق متن مندرج در پروانه تاسيس
• : ساختمان مركز بايد حداقل داراي 6 اطاق جهت كاركنان ، ارتباطات ، استراحت ، دستشويي و توالت ، انبار دارويي، اورژانس و قسمت پذيرش و مدارك پزشكي باشد.
و: داشتن تاييديه از اداره اماكن نيروي انتظامي
تبصره 1: شرايط ساختمان مركز با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و شهر و تعداد آمبولانس و پرسنل با نظر دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تاييد اداره كل صدور پروانه ها قابل بررسي مي باشد .
تبصره 2: مكاتبات اداره اماكن در تهران تحت عنوان كلي اداره اماكن نيروي انتظامي ( تهران – خيابان شهيد استاد مطهري – بعد از خيابان ميرعماد) منحصراً توسط معاونت درمان دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مربوطه و اداره كل صدور پروانه ها و اورژانس كشور قابل انجام مي باشد.
تبصر3: استعلام در مورد صلاحيت هاي سه گانه ( فردي – انتظامي – ترافيكي ) موسس يا موسسين و كاركنان مراكز خدمات آمبولانس خصوصي و مكان مذكور از اداره كل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و ادارات تابعه استانها انجام شده ، كه پس از اخذ نظريه و صدور موافقت اداره كل مزبور ، مجوز مربوطه از سوي معاونت درمان يا مديريت نظارت بر درمان دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي صادر خواهد شد.
5-2: شرايط آمبولانس و ملزومات و تجهيزات آمبولانس به شرح ذيل مي باشد:
الف : دارا بودن حداقل 2 دستگاه آمبولانس استاندارد بر طبق استاندارد اورژانس كشور
ب: از تاريخ ساخت آمبولانس حداكثر 5 سال بيشتر نبايد گذشته باشد.
تبصره : در خصوص آمبولانس هايي ( نوع كاربري خودرو آمبولانس معرفي شده ) كه بيش از 5 سال از ساخت آنها مي  گذرد در صورت تاييد كارشناسان دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي ، جهت معاينه طبي و تجهيزاتي به اورژانس كشور ( در شهرستانها رياست اورژانس استان ) و جهت معاينه فني به اداره راهنمايي و رانندگي معرفي مي شوند. لازم به ذكر است از تاريخ ساخت آن نبايد بيش از 10 سال گذشته باشد.
ج: وجود شيشه حائل بين كابين بيمار و اطاق راننده
د: درج نام مركز در دو طرف بدنه آمبولانس
ه: دارا بودن هواكش ( تهويه )
و: برانكارد ثابت و متحرك ، صندلي جهت پرستار بيمار
ز: دارا بودن تجهيزات طبي ( ساكشن ، كپسول اكسيژن با مانومتر ، دستگاه فشار خون و گوشي ، آمبوبگ ، آتل فلزي و چوبي ، محل آويز سرم ، جعبه كمك هاي اوليه با ملزومات آن نظير سرنگ يكبار مصرف ، گاز استريل ، گارو ، لوكوپلاست، ايروي ، پوآر و مواد ضد عفوني كننده ( الكل ، بتادين )
ح: چراغ قوه ، قيچي ، طناب ، پتو ، كولر و بخاري ، پروژكتور
ط: نصب آژير و علائم اخباري 
ك: نصب تعرفه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درداخل آمبولانس
5-3: معرفي يك نفر تكنيسين فوريتهاي پزشكي ، بيهوشي ، پرستار و يا ديپلم بهياري و يك نفر راننده به ازاء هردستگاه آمبولانس ، در هر شيفت كاري و يك نفر تلفنچي ، در مرحله بهره برداري به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مربوطه ضروريست . 
تبصره : نيروهاي عملياتي ( خدمه آمبولانس ) موظفند كه در كلاسهاي آموزشي مربوط به وضعيتهاي اورژانس كه از طرف دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي مشخص مي شود شركت نمايند. بديهي است پس از اخذ مدرك قبولي مجوز اشتغال بكار دريافت مي نمايند. و مجوز اشتغال بكار اين اشخاص ، اخذ مدرك قبولي از اين دوره آموزش مي باشد. چگونگي نحوه آموزش كاركنان مراكز آمبولانس خصوصي توسط حوزه معاونت درمان وزارت متبوع تعيين خواهد شد.
5-4: مدارك مربوط به تاييد صلاحيت افراد متقاضي تاسيس و مسئوليت فني اين مراكز مي بايست براساس بخشنامه 24900/ك مورخ 14/11/77 به همراه گواهي عدم اعتياد از طريق معاونت درمان دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط جهت طرح دركميسيون قانوني موضوع ماده 20 به اداره كل صدور پروانه ارسال گردد.
5-5: خريد آمبولانس جديد به هر شكل و عنوان به عهده مركز بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص هيچگونه تعهد مالي نخواهد داشت .
5-6: كليه مراكز آمبولانس خصوصي كه در حال حاضر با مجوز رسمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشغول فعاليت مي باشند بلافاصله پس از تصويب و ابلاغ اين آئين نامه ملزم به رعايت مندرجات آن بوده و مي بايست جهت دريافت پروانه هاي جديد قانوني اقدام نمايند. و متخلفين ، از سوي دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكي مربوطه و اورژانس كشور به مقامات ذيصلاح قضايي معرفي مي گردند.
تبصره : مراكز آمبولانس خصوصي مكلف مي باشند حداكثر در مدت 6 ماه پس از تصويب اين آئين نامه مجوز ( پروانه مسئول فني ) مندرج در آئين نامه را اخذ نمايند. بديهي است پس از انقضاي مدت تعيين شده پروانه هاي صادرشده قبلي در خصوص مراكز آمبولانس خصوصي از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باطل اعلام مي گردد .

ماده 6: تخلفات

در صورتيكه دارنده پروانه تاسيس و يا مسئول فني آمبولانس خصوصي از ضوابط و مقررات ، مفاد الزامات و وظايف موضوع آئين نامه تخطي نمايد به نحو زير با ايشان برخورد خواهد شد.
6-1: تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط
6-2: اخطار كتبي توسط دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه
6-3: تعطيل سه ماهه مركز با درخواست دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و تاييد ادراه كل صدور پروانه ها
6-4: تعطيل دائم موسسه و ابطال پروانه هاي مربوطه آن توسط كميسيون تشخيصي امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون
اين آئين نامه به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحيه هاي بعدي آن ، مشتمل بر 6 ماده و 32 بند و 17 تبصره در تاريخ ...... تصويب گرديد.

لازم به ذكر است كليه آئين نامه هاي قبلي درخصوص تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي ، از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه ، كان لم يكن تلفي مي گردد.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است