صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 7633                                               
آئين نامه تاسيس دفاتركار درماني
قانون منبع
آئين نامه تاسيس دفاتركار درماني عنوان
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نويسنده
1392/11/09 تاريخ

دفتركار درماني به محلي اطلاق مي گردد كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت انجام خدمات كار درماني پس از اخذ مجوزهاي لازم داير مي شود.

خلاصه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان


فصل اول ) تعاريف
ماده 1- كار درماني علم بكارگيري ، آماده سازي و سلامت بيمار( افراد مبتلا به بيماريها يا ضايعات جسمي – اختلال درعملكرد رواني ، اجتماعي – ناتواني جسمي رشدي – اختلال در يادگيري و سالمندان ) در انجام فعاليتهاي هدفمند به منظور اصلاح ، تقويت و افزايش عملكرد تسهيل در يادگيري مهارتهاي ضروري جهت انطباق با محيط مي باشد.

ماده 2- كارشناس كار درماني به فردي اطلاق مي گردد كه دوره كامل كاردرماني را در يكي از مراكز آموزشي دانشگاهي داخل ويا خارج از كشور گذارنده و موفق به اخذ مدرك علمي كارشناسي ويا كارشناسي ارشد و يا دكتري در رشته كار درماني شده باشد.
تبصره : مدارك علمي مذكور در اين ماده حسب مورد بايد به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري ( در مورد دانش آموختگان سالهاي گذشته ) رسيده باشد.

ماده 3- دفتركار درماني به محلي اطلاق مي گردد كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت انجام خدمات كار درماني پس از اخذ مجوزهاي لازم داير مي شود.

ماده 4- مجوز فعاليت عبارتست از مجوزي كه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي پس از بررسي مدارك و مستندات از سوي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه جهت فعاليت دفاتر كار درماني صادر مي گردد.

فصل دوم ) شرايط ، ضوابط و مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز دفتركار
ماده 5- مدارك مورد نياز كه بايد به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط ارائه گردد عبارتنداز :
5-1) تصوير مدارك تحصيلي مورد تائيد وزارت متبوع در مقطع كارشناسي كار درماني بالاتر
5-2)گواهي انجام خدمات قانوني يا معافيت از آن
5-3) گواهي عدم سوء پيشينه كيفري ( در مورد شاغلين رسمي مراكز دولتي تصوير آخرين حكم استخدامي )
5-4) گواهي معتبر اشتغال به امر كار درماني جهت احراز سابقه كار
5-5) سه قطعه عكس 4×3
5-6) تصوير كليه صفحات شناسنامه
5-7) گواهي تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان
5-8) اعلام نشاني دقيق دفتر كار

تبصره 1: اجازه تاسيس دفتر كار در مراكز استانهاي تهران ، اصفهان ، خراسان ، آذربايجان شرقي ، فارس و خوزستان به يك دفتر دكتراي PHD يا كارشناس ارشد كار درماني داراي حداقل 5 سال سابقه كار تمام وقت در رشته كار درماني در بخش دولتي ، خصوصي يا خيريه داراي مجوز معتبر ضروريست

تبصره 2: اجازه تاسيس دفتر كار در ساير شهرها به يك نفر كارشناس و بالاتر در رشته كار درماني داراي حداقل 3 سال سابقه اشتغال بكار تمام وقت در رشته كار درماني در بخش دولتي ، خصوصي يا خيريه داراي مجوز معتبر ضروريست .
تبصره 3: مدت خدمت نظام وظيفه عمومي و خدمت نيروي انساني و ساير تعهدات قانوني در مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر و نيز مدت تحصيل مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا 5/2 سال و PH.D حداكثر تا سه سال براساس گواهي دانشگاه محل تحصيل جزء سابقه كار محسوب مي شود.
تبصره 4: مدت سابقه كار در بخش خصوصي ، خيريه و وابسته به دولت بايستي به تائيد معاونت درمان و دارو دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه رسد.
تبصره 5: در صورت تصويب شاخصهاي سطح بندي خدمات مجوز دفاتر كار براساس ضوابط تعيين شده صادر خواهد شد.
تبصره 6: تاسيس دفتر كار در صورت تمايل با مشاركت يك نفر پزشكي عمومي بطور توام با رعايت مفاد تبصره هاي فوق الذكر بلامانع مي باشد.

ماده 6- محل دفتر كار و تجهيزات آن قبل از صدور مجوز بايد توسط كارشناسان ذيربط دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهدشتي درماني هر استان مورد ارزشيابي و تائيد قرار گيرد.

فصل سوم ) فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز دفاتر كار درماني
ماده 7: حداقل فضاي فيزيكي لازم جهت تاسيس دفتر كار درماني 40 متر مربع مي باشد كه شامل اطاق كار درماني ، پذيرش ، بايگاني و سرويس بهداشتي خواهد بود.
ماده 8: تجهيزات شامل تخته تعادل ، نردبان خوابيده ، نردبان ايستاده ، توپ، Cp standing table  ، مت ، پازل ، رولر ، وج ، آئينه قدي ، ميز ، وسايل كمك آموزشي ، بازيهاي فكري ، تست هاي پورد و تك بورد ، اوزرتسكي ، ادراكي ، حركتي ، گوديناف ، ميلواكي ، باتوجه به نوع خدمات ارائه شده به بيماران و معلولين ،

ماده 9: دفاتر كار درماني صرفاً موظف به ارائه خدمات موضوع ماده 10 اين آئين نامه مي باشند.

فصل چهارم ) شرح وظايف و خدمات كار درماني دردفتر كار
ماده 10: خدمات ارائه شده دردفتر كار درماني عبارتنداز :
10-1) ارزشيابي معلولين جسمي و درماني با موازين و استاندارد هاي مربوطه براساس تشخيص بيماري و درخواست توسط پزشكي
10-2) تعيين اهداف درماني دردرمان معلولين جسمي يا رواني ارجاع داده شده توسط پزشك با در نظر گرفتن شرايط بيمار
10-3) تعيين و انجام برنامه درماني مناسب براي بيمار با توجه به توانمنديها و ناتواني هاي بيمار براساس تشخيص پزشك
10-4)آموزش و تقويت مهارتهاي روزمره زندگي
10-5) آموزش تقويت مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي
10-6) تقويت و بهبود فعاليتهاي جسماني و نيز تقويت شرايط فيزيكي بيمار
10-7) آموزش و تقويت مهارتهاي پيش حرفه اي
10-8) كمك به تشخيص بيماري و تسهيل در درمان و ترخيص بيمار تحت نظر پزشك معالج
10-9) آموزش و كمك به بيمار جهت تطبيق با محيط با توجه به شرايط وي
10-10) آموزش و ارزشيابي حرفه اي جهت ارجاع به كارگاه توانبخشي حرفه اي براي فعاليت مناسب باشرايط بيمار با صلاحديد پزشك معالج
10-11) برنامه ريزي جهت ارجاع برنامه هاي تفريح درماني ، سمعي بصري ، ورزش ، موزيك ، فعاليتهاي گردش گروهي
10-12) مشاوره با خانواده و اعضاي ديگر تيم توانبخشي
10-13) طرح ريزي و ساخت وسايل كمكي (اسپلينت ) براي معلولين با توجه به معلوليت تشخيص داده شده توسط پزشك و آموزش لازم جهت كار برد آن
10-14) بازديد منزل و محل كار جهت ارزيابي و بهينه سازي محيط و پيشنهاد فراهم نمودن فرصتهاي مناسب جهت بهبود عملكرد بيمار
10-15) ارزيابي و حمايت بيمار دركار درماني و كارگاههاي توانبخشي حرفه اي جهت اجراي برنامه هاي لازم درمواقع ضروري با همكاري ساير گروهاي توانبخشي
10-16) شركت و همكاري در تيم درماني توانبخشي – پزشكي جهت كسب نظرات اعضاء و ارائه پيشنهادات جهت رسيدن به اهداف مناسب
10-17) ثبت گزارشهاي ارزيابي روزانه و نهايي از سير تغييرات بيمار و درج آن در پرونده بيمار
10-18) تشكيل پرونده ( ثبت مشخصات كامل بيمار نام پزشك و مارحل سير بيماري )، بايگاني و نگهداري مدارك ضروري بيماران
10-19) ارائه گزارش عملكرد و آمار و اطلاعات مورد درخواست دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط

فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 11- به هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت موضوع اين آئين نامه فقط مجوز يك دفتر كار داده خواهد شد.
ماده 12- نظارت بر چگونگي فعاليت دفاتر كار درماني در سراسر كشور به عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه ميباشد.
ماده 13- نصب اصل مجوز تاسيس در محل دفتر كار الزاميست .
ماده 14- كنترل و نظارت بر انجام خدمات كاركنان دفتر ، رعايت ضوابط و مقررات علمي ، فني و شرعي و قانوني و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بعهده دارنده مجوز دفتر كار مي باشد.
تبصره : بكارگيري افراد غير واجد شرايط دردفتر كار درماني ممنوع مي باشد.
ماده 15- مجوز دفتر كار غير قابل انتقال به غير بوده و هر گونه تغيير محل دفتر بايد با هماهنگي ، موافقت و اخذ مجوز از دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه باشد.
ماده 16- در صورتي كه موسس دفتر كار قصد تعطيل دفتر خود را داشته باشد مراتب را بايد با ذكر دلايل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل به دانشگاه يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه اطلاع دهد.
تبصره : موسس موظف است قبل از تعطيل دفتر كار موضوع را به پزشك معالج و بستگان بيمار اطلاع داده و تمهيدات لازم جهت ادامه درمان بيمار در ساير دفاتر انديشيده شود.

ماده 17- دفاتر كار درماني مجاز به پذيرش مستقيم بيماران نمي باشند بلكه موظفند طبق ارجاع و دستور كتبي پزشك معالج خدمات كار درماني مورد نياز را به بيماران ارائه نمايند.
تبصره : دفتر كار در صورتيكه با حضور و مسئوليت پزشك اداره شود. نياز به ارجاع نيست درغير اينصورت منحصراً بايد بيماران از طريق ارجاع توسط پزشك پذيرش و نتيجه را به پزشك معالج منعكس نمايند.

ماده 18- تشخيص بيماري و تعيين يافته هاي كلينيكي صرفا از وظايف پزشك مي باشد.
ماده 19- اندازه تابلو حداكثر 70×50 سانتي متر و فقط مجاز به نصب يك تابلو مي باشند.

ماده 20- چاپ سربرگ وفق مفاد مجوز دفتر كار بلامانع مي باشد.

ماده 21- كارشناسان كار درماني مجاز به صدور گواهي استراحت ، تجويز دارو و درخواست راديوگرافي وساير آزمايشات پاراكلينيكي نمي باشند.

ماده 22- اعتبار مجوز دفتر كار طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ساير مقررات مربوطه مي باشد.
ماده 23- رعايت طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس و ارائه خدمات كاردرماني توسط گروه همگن الزاميست .
ماده 24- كليه دفاتر كار درماني موجود در كشور بايد حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب و ابلاغ اين آئين نامه به دانشگاه / دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه مراجعه و وضعيت خود را با شرايط آئين نامه انطباق داده و نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام نمايند.

ماده 25- دفاتر كار درماني موظف به پاسخگويي و همكاري با بازرسين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيصلاح قانوني هستند.
ماده 26- بيمار حق دارد از طول مدت درمان و عواض احتمالي آن ازكار درمان گر اطلاع حاصل نمايد و پس از طي هر دوره زماني ( 10جلسه ) فرم مخصوص رضايت مندي توسط بيمار تكميل و در پرونده ثبت گردد.
ماده 27- شاغلين حرفه كار درماني منحصراً بايستي دردفاتر كار داراي مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ويا موسسات پزشكي مجاز ، وظايف مقرر در اين آئين نامه را انجام دهند ، درغيراينصورت با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب سال 1376 و نيز قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني با متخلفين برخورد خواهد شد.

اين آئين نامه به استناد ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف وصلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ
  به تصويب  رسيد.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است