صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4732                                               
آئين نامه تاسيس مراكز فيزيوتراپي
قانون منبع
آئين نامه تاسيس مراكز فيزيوتراپي عنوان
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نويسنده
1392/11/09 تاريخ

فيزيوتراپي يكي از رشته هاي توانبخشي است كه در آن عوامل فيزيكي مانند گرما، سرما، آب ، امواج الكتروماگنتيك و حركت درماني به منظور بازتواني بيماران نيازمند و معلولين استفاده مي‌گردد.

خلاصه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

فصل اول ) تعاريف:

ماده 1- فيزيوتراپي يكي از رشته هاي توانبخشي است كه در آن عوامل فيزيكي مانند گرما، سرما، آب ، امواج الكتروماگنتيك ( نور ، امواج مادون قرمز ، ماوراء بنفش ، ليزر كم توان و...) و حركت درماني به منظور بازتواني بيماران نيازمند و معلولين استفاده مي گردد.

ماده 2- مركز فيزيوتراپي كه در اين آيين نامه به اختصار « مركز» ناميده مي شود به محلي اطلاق مي گردد كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت انجام خدمات فيزيوتراپي بعد از اخذ پروانه هاي قانوني ( تاسيس و مسئول فني ) داير شده و بصورت روزانه و سرپايي فعاليت مي نمايد.

تبصره – در اين آيين نامه به اختصار به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي « وزارت » و به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني « دانشگاه / دانشكده » و به كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي ، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 ( با اصلاحات بعدي ) « كميسيون قانوني » و به پروانه هاي تاسيس و مسئولان فني « پروانه هاي قانوني» گفته مي شود.

ماده 3- متخصص طب فيزيكي و توانبخشي به شخصي اطلاق مي شود كه دوره طب عمومي را به پايان رسانده و دوره كامل تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي را در يكي از مراكز دانشگاهي داخل يا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك تخصصي شده باشد.

ماده 4- فيزيوتراپيست به شخصي اطلاق مي شود كه دوره كامل فيزيوتراپي را در يكي از مراكز آموزش دانشگاهي داخل يا خارج از كشور گذارنده و موفق به اخذ مدرك علمي كارشناسي ، كارشناسي ارشد، يا Ph.D در رشته فيزيوتراپي شده باشد.

ماده 5- كاردان فيزيوتراپي به شخصي اطلاق مي شود كه يكي از رشته هاي مربوط به فيزيوتراپي را گذرانده و موفق به اخذ گواهينامه رسمي دانشگاهي شده باشد.

ماده 6- مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور در كليه مقاطع ياد شده بايد به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري (در مورد دانش آموختگان سال هاي گذشته ) رسيده باشد.

ماده 7- پروانه هاي تاسيس و مسئول فني پروانه هاي قانوني مي باشند كه از طريق وزارت ، پس از تصويب كميسيون قانوني بعنوان مجوز فعاليت هر مركز صادر مي گردد.

تبصره – براي هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت براساس مفاد مندرج در اين آئين نامه فقط پروانه تاسيس يك مركز صادر مي شود.

 

فصل دوم ) نحوه تاسيس :

ماده 8- تاسيس مركز فيزيوتراپي منوط به كسب موافقت اصولي ( پروانه تاسيس ) از كميسيون قانوني وزارت بوده كه با رعايت قوانين مصوب و مفاد اين آيين نامه اقدام به بررسي و صدور پروانه بهره برداري خواهند نمود.

تبصره – پيشنهاد اعطاي موافقت اصولي و صدور پروانه بهره بردراي صرفاً با درخواست و موافقت دانشگاههاي علوم پزشكي قابل طرح در كميسيون قانوني مي باشد.

ماده 9- اجازه تاسيس مركز فيزيوتراپي به اشخاصي داده مي شود كه داراي شرايط ذيل باشند .

الف ) تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

ب) نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و اعتياد به مواد مخدر ( تسليم گواهي سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر در زمان درخواست همكاري با مركز فيزيوتراپي براي كليه كاركنان الزامي است )

ج) دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي زير :

-         تخصص طب فيزيكي وتوان بخشي

-      Ph.D فيزيوتراپي

-      كارشناسي ارشد فيزيوتراپي

-      كارشناس فيزيوتراپي

تبصره 1- نهاد ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند در صورتي مي توانند تقاضاي تاسيس مركز فيزيوتراپي نمايند كه داراي مجوز صادره با توجه به مفاد اين آيين نامه و همچنين ، اجازه تاسيس موسسات پزشكي قيد شده باشند.

تبصره 2- به موسسان يا موسسات مركز فيزيوتراپي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از يك پروانه تاسيس داده نمي شود. ضمناً يك نفر نمي تواند بطور همزمان موسس يك مركز فيزيوتراپي و مسئول فني مركز ديگر باشد. موسس يا موسسين بايستي حداقل براي يك نوبت كاري مسئوليت فني مركز مربوط را تقبل نمايند.

 

تبصره 3- شخصيت حقوقي بايستي داراي اساسنامه تاييد شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني بوده و در آن ارگان ، تشكيلات ، شرح وظايف و اختيارات هيات مديره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالي ، شرايط عضويت و نحوه انحلال آن پيش بيني شده باشد و همچنين بايد فرد يا افراد واجد شرايطي رابعنوان موسس معرفي نمايند.

تبصره 4- احراز صلاحيت موسس يا موسسان و همچنين مسئول يا مسئولان فني براساس شرايط مندرج در اين آئين نامه به عهده كميسيون قانوني مي باشد.

تبصره 5- در موارديكه موسس و مسئول فني مركز يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد، وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي مسئول يا مسئولان فني واجد شرايط از دانشگاه مربوطه در خواست صدور پروانه فني موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود و وارث مكلفند بمحض دريافت گواهي حصر وراثت با ارائه گواهي مذكور نسبت به معرفي شخص و يا اشخاص واجد شرايط قانوني ، بعنوان موسس جديد اقدام كنند در غير اين صورت موسسه تعطيل خواهد شد.

تبصره 6- پروانه تاسيس موسسات فيزيوتراپي براساس نظام سطح بندي خدمات بهداشتي ، در ماني صادر مي گردد.( در حال حاضر شاخص جمعيتي براي مركز 000/30 نفر مي باشد)

 

فصل سوم ) بهره برداري ، انتقال ، تعطيل :

ماده 10- زمان فعاليت مراكز فيزيوتراپي حداقل يك نوبت صبح است و در صورت داشتن دو نوبت كاري ( صبح و عصر ) نيازمند معرفي مسئول فني جداگانه براي هر نوبت كاري است .

ماده 11- شروع بكار و فعاليت مركز فيزيوتراپي منوط به دارا بودن تجهيزات مورد نياز و معرفي مسئول يا مسئولان فني و ساير افراد فني جوياي كار جهت كليه نوبت هاي كاري مي باشد.

پس از احراز صلاحيت اشخاص فوق و كافي بودن تجهيزات و فضاي فيزيكي توسط واحد مربوطه به مركز پروانه بهره برداري داده خواهد شد.

تبصره 1- كليه مراكز فيزيوتراپي موظفند در زمان تمديد پروانه ، مفاد اين دستورالعمل را رعايت نمايند. در ضمن تمديد پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني مركز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ضوابط آن خواهد بود.

 

تبصره 2- ضوابط و حداقل استاندارد هاي فيزيكي ، فني ، ساختماني ، تجهيزات دستگاه ها و نيروي انساني مورد نياز مراكز فيزيوتراپي نسبت به تعداد بيمار پذيرش شده توسط كميسيون قانوني مشخص و به دانشگاههاي علوم پزشكي ابلاغ خواهد شد.

ماده 12- براي شروع فعاليت و اخذ پروانه بهره برداري ، معرفي حداقل 50% كادر فني ( مسئول فني و كادر فيزيوتراپ) از دانش آموختگان گروه پزشكي و وابسته جوياي كار مورد تاييد دانشگاه كه در مراكز دولتي و خصوصي هيچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند براي تمامي نوبت هاي كاري ضروري است.

ماده 13- مسئولين پذيرش مراكز فيزيوتراپي بايستي از بين افراد جوياي كار رشته كارداني يا كارشناسي مدارك پزشكي ، انتخاب و معرفي شوند. ( درصورت نبودن داوطلب كافي ، بكارگيري فارغ التحصيلان پرستاري بلامانع است )

ماده 14- مسئولان فني و همكاران فني مراكز فيزيوتراپِي نمي توانند در شبانه روز بيش از دو نوبت كاري در مركز فعاليت نمايند.

تبصره : بكارگيري ، تغيير و جابجايي پرسنل مراكز بايستي قبلاً به اطلاع معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بصورت مكتوب رسانده شود.

ماده 15- افراديكه در استخدام سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت هستند نمي توانند مسئوليت فني و يا همكاري در بيش از يك نوبت كاري مراكز فيزيوتراپي بخش غيردولتي را بپذيرند.

ماده 16- با توجه به قوانين استخدامي ،  اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي مجاز نيستند در طول خدمت در محل ديگر ي به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند . پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري باري اين افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاي دانشگاهي ( كلينيك هاي ويژه و بيمارستانها ) صاد ر مي شود.

تبصره – پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري در بخش غير دولتي براي افراد موضوع اين ماده پس از بازنشستگي از خدمات دولتي صادر خواهد شد. در صورت قطع ارتباط استخدامي به هر دليل و قبل از بازنشستگي اين گونه افراد با دانشگاه پروانه صادر ه موضوع ماده فوق لغو و پروانه تاسيس مركز فيزيوتراپي طبق ضوابط مربوطه براي آنان صادر مي شود.

ماده 17- انتقال پروانه تاسيس به غير توسط موسس بدون موافقت كميسيون قانوني ممنوع است . براي افرادي كه يكبار پروانه تاسيس گرفته و بهر  علتي به شخص يا اشخاص واجد شرايط ديگري واگذار كرده اند مجدداً پروانه تاسيس صادر نخواهد شد. ولي با رعايت ساير مقررات مي تواند از پروانه هاي تاسيس صادر شده استفاده كند.

ماده 18- انتقال مركز فيزيوتراپي از يك محل به محل ديگر منوط به رعايت شرايط قانوني و مقررات مندرج در اين آيين نامه و موافقت دانشگاه مربوط است .

ماده 19- پروانه مسئول فني موسسات و بخشهاي فيزيوتراپي بيمارستان و درمانگاه ها فقط بنام پزشك متخصص طب فيزيكي و توانبخشي و يا فيزيوتراپيست واجد شرايط پس از تاييد كميسيون قانوني صادر مي شود.

ماده 20- تعطيل موقت مركز فيزيوتراپي با موافقت دانشگاه مربوطه حداكثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد ماموريتهاي اداري ، آموزشي و بيماري كه مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گيرد. در صورت عدم رعايت اين موضوع دانشگاههاي ذيربط مي توانند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن مركز فيزيوتراپي به فرد ديگري طبق ضوابط و با اعلام نظر نهايي كميسيون قانوني اجازه تاسيس مركز ديگري بدهند.

تبصره – در صورتيكه بدون اطلاع قبلي دانشگاه اقدام به تعطيلي مركز بيش از سه ماه گردد، دانشگاه ذيربط مي تواند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن مركز فيزيوتراپي به فرد ديگري طبق ضوابط اجازه تاسيس مركز فيزيوتراپي جديد بدهد.

ماده 21- هر نوع نام گذاري و تغيير نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشگاه / دانشكده مربوطه و موافقت وزارت صورت پذيرد. در اين صورت پروانه جديد بنام و يا براي محل جديد صادر خواهد شد.

ماده 22- در صورتيكه موسس يا موسسات به دلايل موجهي قصد تعطيل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب را بايد با ذكر دلايل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطيلي به دانشگاه / دانشكده مربوطه گزارش نمايند.

تبصره 1- دانشگاه / دانشكده موظف است هر گونه تغييرات مشروحه در مورد كليه مراكز  فيزيوتراپي تحت نظارت خود را بطور مستمر به وزارت گزارش نمايد.

تبصره 2- در صورت تعطيل يا انحلال مركز ، وزارت هيچگونه مسئوليتي در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي نخواهد داشت .

 

فصل چهارم ) شرح وظايف موسس يا موسسين :

ماده 23- وظايف موسس يا موسسين عبارتنداز :

الف ) آماده نمودن مركز فيزيوتراپي براي پذيرش بيمار و ارائه خدمات حداكثر ظرف مدت يك سال پس از صدورپروانه تاسيس توسط كميسيون قانوني وزارت و گزارش آن بصورت كتبي به دانشگاه / دانشكده مربوطه جهت بازديد ،تاييد نهايي و صدور پروانه بهره برداري ، در صورت عدم راه اندازي در زمان مشخص شده پروانه تاسيس لغو مي گردد.

ب) معرفي مسئول يا مسئولين فني جوياي كار به دانشگاههاي علوم پزشكي براي هر نوبت كاري

تبصره 1- رعايت مفاد آيين نامه اجرايي قانون اجازه تاسيس مطب در مورد بكارگيري متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي بعنوان مسئول فني و يا جانشين  وي الزامي است.

تبصره 2- موسس در صورت تخلف مسئول فني از وظايف قانوني و احراز آن توسط كميسيون قانوني مي تواند تعويض وي را درخواست نمايد.

تبصره 3- در صورت عدم حضور مسئول فني به هر دليل موسس بايستي بلافاصله فرد واجد شرايطي را بعنوان مسئول فني جديد يا جانشين وي به دانشگاه / دانشكده مربوطه معرفي نمايد.

ج) پاسخگوئي در برابر مراجع قانوني در همه موارد بجز موارديكه به عهده مسئول فني ميباشد.

د) انتخاب و معرفي نيروي انساني لازم واجد شرايط طبق نظر مسئول فني از بين افراد جوياي كار مورد تاييد دانشگاه .

هـ) نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشكي و اجراي مقررات مربوطه .

و) كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت جهت تضمين حسن انجام امور مركز

ز) همكاري و ايجاد تسهيلات لازم براي بازرسي نمايندگان وزارت درهر زمان .

ح) رعايت كليه قوانين و مقررات و مفاد اين آئين نامه در خصوص نحوه بكارگيري افراد و پرداخت دستمزد آنان .

ط) در صورت تخلف مسئول فني از وظايف قانوني ، گزارش موضوع تخلف و دلائل آن به معاونت درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغيير وي .

ي) برنامه ريزي و سازماندهي لازم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقي بيماران .

ك) نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه هاي مركز و پزشكان و رعايت آنها .

ل) كنترل وضعيت ساختمان ، تجهيزات ، تاسيسات و ايمني مركز و تامين تجهيزات عمومي و ملزومات مورد نياز براساس استانداردهاي مربوط .

م ) اخذ مجوز فعاليت از معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه براي پزشكان متخصص طب فيزيكي و توانبخشي و فيزيوتراپيست هاي شاغل در مركز براساس دستورالعمل هاي موجود.

ماده 24- در صورت تخطي از وظايف محوله ، مراتب با گزارش دانشگاههاي علوم پزشكي در كميسيون مطرح و درخصوص صلاحيت موسس تصميم گيري خواهد شد.

 

فصل پنجم ) ضوابط نيروهاي فني مركز فيزيوتراپي :

ماده 25- افراديكه در مراكز فيزيوتراپي به كار فني مشغول مي شوند به شرح ذيل هستند :

الف – مسئول فني مركز ( مطابق ضوابط اين آئين نامه ) .

ب- Ph.D  در رشته فيزيوتراپي

ج- كارشناس ارشد فيزيوتراپي .

د- كارشناس و كاردان فيزيوتراپي .

هـ - كاردان و كارشناس مدارك پزشكي و يا پرستاري ( جهت پذيرش بيمار)

ماده 26- مسئول فني مراكز فيزيوتراپي بايد داراي يكي از مدارك زير باشد.

-      تخصص طب فيزيكي و توانبخشي

-      مدارك فيزيوتراپي ( مطابق ماده 4 اين آيين نامه )

تبصره 1- فيزيوتراپيست هاي متقاضي قبول مسئوليت فني در مراكز و بخشهاي فيزيوتراپي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ) دارا بودن صلاحيت  علمي مطابق ماده (4) اين آيين نامه و انجام خدمات قانوني ( طرح نيروي انساني و خدمت نظام وظيفه عمومي )

ب) براي قبول مسئوليت فني در شهرستانهاي تهران ، كرج ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، تبريز ) داشتن حداقل 2 سال سابقه اشتغال بكار تمام وقت در رشته فيزيوتراپي در يكي از موسسات ، نهادها و يا ارگانهاي دولتي – خصوصي و يا خيريه مجاز به تاييد دانشگاه / دانشكده ذيربط .

تبصره 2- سابقه كار براي كارشناسان ارشد حداقل يكسال و در مقاطع بالاتر نياز ي به سابقه كار
 نمي باشد.

تبصره 3- مدت خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني پس از فراغت از تحصيل در رشته مربوطه جز سابقه كار  محسوب مي گردد.

ج) فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 50% و بالاتر و همسران و فرزندان آنان با انجام خدمات قانوني و يا معافيت از آن ، بدون احتساب سنوات خدمتي مزبور مي توانند نسبت به تاسيس و قبول مسئوليت فني موسسات و بخشهاي فيزيوتراپي اقدام نمايند.

د) جانبازان تا 49% به ازاء هر درصد جانبازي از 15 روز خدمات لازم جهت احتساب سابقه كار معاف مي باشند.

ه) هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنين هر ماه اسارت آزادگان معادل 2 ماه خدمت بعنوان سابقه كار احتساب مي گردد.

ماده 27- مسئول يا مسئولان فني كه توسط موسس يا موسسان براي هر نوبت كاري ( صبح و عصر ) به دانشگاههاي علوم پزشكي معرفي مي شوند پس از احراز صلاحيت و صدور پروانه مسئوليت فني براي آنان مي توانند كار خود را شروع نمايند.

تبصره 1- با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فني در مركز فيزيوتراپي كليه متخصصين و اجد شرايط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئوليت فني خود در محل ديگري ( مطب ، بيمارستان و...) مجاز به فعاليت نيستند . مجوز فعاليت همزمان نيز صادر نمي گردد.

تبصره 2- موسس يا موسسان به شرط دارا بودن شرايط مسئول فني مي توانند به عنوان مسئول فني پس از صدور مجوز لازم عمل نمايند. هر فرد مي تواند بعنوان مسئول فني حداكثر دو نوبت كاري در شبانه روز فعاليت نمايد.

ماده 28- مسئولان فني مكلف به رعايت شرايطي هستند كه توسط وزارت تعيين شده و يا در آينده ابلاغ مي گردد.

ماده 29- هر مسئول فني مي تواند مسئوليت فني يك مركز فيزيوتراپي ( اعم از دولتي يا غير دولتي ) را حداكثر در دو نوبت كاري بعهده گيرد.

 

فصل ششم ) شرح وظايف مسئول يا مسئولين فني :

ماده 30- مسئول فني مركز فيزيوتراپي به كسي گفته مي شود كه ضمن داشتن تخصص مربوطه ، پروانه مسئوليت فني برابر قوانين و مقررات بنام او صادر شده باشد. دخالت وي در امور مركز براساس مفاد مندرج در پروانه مسئوليت فني و دستورالعملهاي مندرج در اين آئين نامه مي باشد.

تبصره – احراز صلاحيت مسئول يا مسئولين فني مراكز فيزيوتراپي براساس شرايط مندرج در اين آئين نامه به عهده دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشد.

ماده 31- اهم وظايف مسئول و مسئولان فني مركز عبارتند از :

الف ) حضور مستمر و فعال در ساعات تعيين شده و قبول مسئوليت فني مركز و پاسخگويي در قبال تمامي اقدامات فني انجام شده

ب) نظارت بر نحوه ارائه خدمات درماني و ارتقاء سطح كيفي توسط كادر فني مركز و ابلاغ تذكرات لازم به آنان

ج) بررسي و اعلام صلاحيت كاركنان فني شاغل در مركز

د) تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف مركز و نظارت بر حسن انجام خدمات درماني در ساعات تعيين شده .

ه) نظارت بر كيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات مركز .

و) نظارت بر تهيه ، تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسي شرح حال و دستورات پزشكي مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني

ز) نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و نيز سر نسخه هاي مركز ارائه پيشنهادات لازم به موسس

ح) تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و آمار و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مركز به تفكيك نوع خدمات درماني و ارسال به وزارت يا دانشگاه / دانشكده هاي ذيربط از طريق برنامه نرم افزاري اعلام شده بطور مستمر ( حداقل 6 ماه يكبار )

ط) مسئول يا مسئولان فني موظفند نسبت به گزارش مواردي از بيماريهاي واگير و غيرواگير كه ليست آن توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده تعيين مي گردد با رعايت اصل امانتداري به مراجع قانوني ذيربط اقدام نمايند.

ي) ابلاغ تذكرات فني به كاركنان شاغل و نيز موسس يا موسسان مركز و پي گيري اقدامات اجرائي و در صورت تخطي اعلام مراتب به دانشگاه / دانشكده هاي ذيربط

ك) رعايت و اجراي كليه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت و نيز موازين اسلامي ، اخلاقي ، فني و نظارت بر حسن اجراي آن

ماده 32- حضور مسئول فني در مركز فيزيوتراپي در هر دو نوبت كاري ضروري است .

در صورتيكه به هر علت مسئول فني در مدت محدود نتواند شخصاً در ساعات مقرر در مركز حضور داشته باشد، بايد به اطلاع و موافقت دانشگاه فردي واجد شرايط و صلاحيت را به صورت موقت به عنوان قائم مقام يا مسئول فني جايگزين ، تعيين نمايد. ولي بهر حال اقدامات مسئول فني جانشين ، رافع مسئوليت مسئول فني صاحب پروانه نخواهد بود.

ماده 33- مسئول فني مي تواند در هر سال به مدت 3 ماده فردي واجد شرايط را به عنوان جانيشين خود به عنوان مسئول فني موقت به دانشگاه مربوطه معرفي نمايد . در موارد ذيل اين مدت مي تواند به بيش از 3 ماه افزايش يابد:

-      ماموريتهاي آموزشي ، فرصتهاي مطالعاتي و اداري كه به تاييد وزارت رسيده باشد.

-   بيماري مسئول فني كه وي را مجبور به ترك شهر و يا شهرستان محل كار خود براي مدت بيش از زمان ذكر شده نمايد. ( با تاييد دانشگاه ذيربط )

تبصره 2- در صورتيكه غيبت مسئول فني بيش از 3 ماه بطول انجامد كميسيون قانوني مي تواند به پيشنهاد موسس و تاييد دانشگاههاي علوم پزشكي پروانه دائم براي مسئول فني جانشين يا شخص ديگري صادر نمايد.

ماده 34- متخصصيني كه توسط مسئول فني مركز بعنوان همكار نيمه وقت و يا تمام وقت معرفي مي گردند پس از كسب مجوز مربوطه ذكر نام آنها روي تابلو و اوراق تا پايان ادامه همكاري بلامانع است . اين افراد نيز موظف به حضور در مركز فيزيوتراپي در ساعات مقرر هستند.

ماده 35- احكام مسئول فني موقت مركز فيزيوتراپي توسط معاون درمان دانشگاهها براساس ضوابط و شرايط فوق الذكر صادر خواهد شد.

فصل هفم ) شرايط و ضوابط عمومي نحوه كار در مراكز فيزيوتراپي

ماده 36- اعمال فيزيوتراپي در مركز بايد توسط فيزيوتراپيست و يا كاردان هاي فيزيوتراپي صاحب صلاحيت تحت نظر مسئول فني مركز انجام شود.

تبصره – كاردان هاي فيزيوتراپي مجازند فقط آن قسمت از اعمال فيزيوتراپي را كه در حيطه مدرك علمي آنان باشد منحصراً تحت نظر فيزيوتراپيست انجام دهند.

ماده 37- فيزيوتراپيست ها و كاردان هاي فيزيوتراپي موظفند طبق نسخه و يا دستور پزشك معالج ، خدمات فيزيوتراپي را براي بيماران انجام دهند.

تبصره – اين گروه حق دخل و تصرف در نسخه و يا دستور پزشك معالج را ندارند و همچنين مجاز به صدور گواهي استراحت و تجويز دارو براي بيماران نخواهند بود.

ماده 38- تشكيل پرونده ( ضبط مشخصات كامل بيمار ، نام پزشك و مراحل سير بيماري و ساير اطلاعاتي كه وزارت و يا دانشگاه / دانشكده ها مشخص مي كنند) ، بايگاني و نگهداري مدارك ضروري حداقل به مدت 3 سال براي هر يك از بيماران مراجعه كننده در مركز فيزيوتراپي الزامي است.

ماده 39- مراكز فيزيوتراپي موجود در كشور بايد حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب و ابلاغ رسمي اين آيين نامه وضعيت خود را با شرايط آن تطبيق دهند.

ماده 40- تمديد پروانه هاي تاسيس و مسئولان فني مراكز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ضوابط مربوطه خواهد بود.

ماده 41- رعايت قانون و آئين نامه مرتبط با انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس و كليه شئونات حرفه اي و اخلاقي در ارائه خدمات به بيماران ضروريست .

ماده 42- نظارت بر كليه خدمات مراكز فيزيوتراپي در سراسر كشور به عهده وزارت و دانشگاه / دانشكده خواهد بود و در ارزيابي و ارزشيابي مراكز فيزيوتراپي رعايت تبصره هاي ماده 15 الزامي است.

ماده 43- پذيرش بيمار بايد براساس ظرفيت مركز انجام گيرد و هيچگونه تفاوتي بين بيماران بيمه شده و آزاد وجود نداشته باشد.

تبصره – تجهيزات ، فضا و نيروي انساني مورد نياز نسبت به تعداد بيماران پذيرش شده توسط كميسيون قانوني مشخص و به دانشگاههاي علوم پزشكي ابلاغ خواهد شد.

 

فصل هشتم ) تخلفات:

ماده 44- در صورتيكه موسس يا مسئول فني مركز از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظايف موضوع اين آئين نامه تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد.

الف ) بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده هاي ذيربط

ب) بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده و اعلام مراتب به سازمانهاي بيمه گر و سازمان نظام پزشكي

ج) در صورت تكرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شفاهي و كتبي ، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزيزات حكومتي ( در امور بهداشتي و درماني ) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد موضوع به كميسيون ياد شده و در ساير موارد به محاكم عمومي ارجاع خواهد شد.

تبصره – روشهاي اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضائي اعم از تعطيلي موقت يا دائم موسسه ، ابطال پروانه و ... در كميسيون قانوني بررسي و جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ارجاع مي گردد.

 

ماده 45- اين آئين نامه در 8 فصل ، 45 ماده و 21 تبصره به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي و موادخوردني و آشاميدني مصوب 1334 ( با اصلاحات بعدي ) و بندهاي 11 و 12 و 13 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ ............ .......... به تصويب رسيد. از تاريخ ابلاغ آن ، آئين نامه قبلي و كليه آئين نامه هاي اصلاحي مترتب بر آن ملغي مي گردد.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است