صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 16873                                               
قانون منبع
شاخص‌هاي هدف كمي استان‌هاي كشور در برنامه چهارم توسعه عنوان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه كشور نويسنده
1384/04/04 تاريخ

اين سند شامل شاخص‌هاي هدف كمي استان‌هاي كشور در برنامه چهارم توسعه است. كه بصورت نمودار آماري طراحي و ارائه شده است.

خلاصه
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه كشور مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم  استان آذربايجان شرقي
رديف

شاخص‌هاي هدف

واحد اندازه‌گيري سال 1383 سال 1388
نرخ رشد جمعيت درصد 1.17 0.9
نسبت شهرنشيني از كل جمعيت درصد 63.9 65.8
نرخ بيكاري درصد 5.6 5.6
نسبت بهره‌برداري (برداشت) از منابع آب سطحي به كل حجم آبهاي قابل‌تجديد شونده در صد 61 70
نسبت بهره‌برداري (برداشت) از منابع آب زيرزميني به كل حجم آبهاي قابل‌تجديد و استحصال زيرزميني درصد 93 93
نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديد شونده درصد 9.09 51.5
نسبت حجم مخزن به آب تجديد شونده درصد 37.59 92.14
كل توليد محصولات زراعي در سال افق هزار تن - 3324
كل توليد محصولات باغي در سال افق هزار تن - 1285
10  توليد محصولات دامي در سال افق هزار تن - 745
11  سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي استان درصد 14.96 16.93
12  سهم بخش كشاورزي در اشتغال استان درصد 27.21 25.36
13 سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي استان درصد 20.9 23.4
14 سهم بخش صنعت و معدن در اشتغال استان درصد 26.93 31.53
15  نسبت مساحت مناطق تحت كنترل محيط‌زيستي به كل مساحت استان درصد 6.9 10
16  ارزش سالانه صادرات غير نفتي ميلياردريال 10120 20980
17  نسبت جمعيت باسواد 6 ساله و بالاتر به كل جمعيت 6 ساله و بالاتر درصد 84 90
18  پوشش تحصيلي جمعيت 18 - 6 ساله درصد 88 93
19  نسبت دانشجو به يكصد هزار نفر جمعيت نفر 2845 3631
20  تعداد موسسات، مراكز، كانونهاي فرهنگي و هنري، و اردوگاه‌هاي پرورش كودكان و نوجوانان و جوانان عدد 64 98
21 تعدادمراكز،كانونها،وقطب‌هاي‌جهانگردي‌تجهيز شده،بناهاي‌مهم‌تاريخي‌وفرهنگي‌تعميروساماندهي‌حريم‌شده عدد 76 148
22  سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و باز) در كل جمعيت متر مربع 0.425 0.782
23  تعداد مراكز ملي، قطب‌هاي پژوهشي، پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري عدد 9 9
24 نسبت ساختمان‌هاي با مصالح بادوام به كل ساختمان‌ها درصد 49 65
25  توليد سالانه مسكن به ازاي هر هزار نفر جمعيت واحدمسكوني 8 12
26  ضريب نفوذ تلفن ثابت درصد 32.2 51
27  ضريب نفوذ تلفن همراه درصد 6.2 53
28 ضريب نفوذ اينترنت درصد 8.24 25.39
29  تعداد مشتركين گاز طبيعي مشترك 535728 965728
30  ظرفيت عملي نيروگاههاي توليد برق مگاوات 1254 1579
31  نسبت تعداد تشكل‌ها و نهادهاي مدني براي هر يكصد هزار نفر جمعيت عدد 5 7
32  نسبت طول راه‌هاي روستايي آسفالته به كل طول راه‌هاي روستايي درصد 41.3 58.3
33  نسبت طول راه‌هاي فرعي آسفالته به كل طول راه‌هاي فرعي درصد 79 100
34  رفع نقاط حادثه‌خيزي در جاده‌ها درصد 32 100
35  نسبت برخورداري جمعيت (شهري و روستايي) از برق درصد 99.8 99.9
36  گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي (نسبت بيمه‌شدگان اصلي به جمعيت فعال) درصد 270 671
37  شيوع كم‌وزني متوسط و شديد در كودكان زير پنج سال (شهري) درصد 25.23 30
38 شيوع كم‌وزني متوسط و شديد در كودكان زير پنج سال (روستايي) درصد 6.5 5
39  كاهش (به نصف رسانيدن) تعداد سوانح و حوادث حمل و نقل مورد 5704 2800
40  ميزان بي‌سوادي در زنان همسردار 10 تا 49 ساله (شهري) درصد 26.5 13
41 ميزان بي‌سوادي در زنان همسردار 10 تا 49 ساله (روستايي)  درصد 51.5 20
42 اميد به زندگي در بدو تولد سال 66.9 71
43 شاخص توسعه انساني (HDI) ميزان 0.719 0.79
44  شاخص رفاه اجتماعي ميزان 390 700
45 جمعيت زير خط فقر نسبي درصد 15 8
46 نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين خانواده‌ها (شهري) برابر 16 14
47 نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين خانواده‌ها (روستايي) برابر 15 13
48 نسبت هزينه دو دهك ثروتمندترين به دو دهك فقيرترين خانواده‌ها برابر 7.9 5.5
49 نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه‌هاي خانوار (شهري) درصد 76.2 82
50 نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه‌هاي خانوار (روستايي) درصد 55.8 65
51 نسبت جمعيت داراي هزينه‌هاي درماني بيش از 40 درصد هزينه خانوار (هزينه‌هاي كمرشكن درماني) درصد 2.5 1.2
(ادامه شاخص‌ها) استان آذربايجان شرقي
رديف

شاخص‌هاي هدف

واحد اندازه‌گيري طي برنامه (88-1383)
52  كاهش تعداد كاركنان دولت درصد 5
53  افزايش تعداد واحدهاي دولتي اداره گرديده به روش قيمت تمام شده درصد 50
54 حجم تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي واگذار شده به بخش غيردولتي درصد 15
55 نسبت برخورداري دستگاه‌هاي دولتي از امكانات اينترنتي درصد 100
56  متوسط سرانه آموزش سالانه مديران و كاركنان دولت ساعت 40
57 كاهش در جمعيتي كه حداقل انرژي غذايي لازم را دريافت نمي‌كنند درصد 25
58 نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدايي درصد 98.5
59  نسبت دختران به پسران در سطوح تحصيلي درصد 97
60 كاهش در نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال در هزار تولد زنده درصد 30
61  كاهش در نرخ مرگ و مير مادران در يكصد هزار تولد زنده درصد 40
62  كاهش در موارد جديد ابتلا به ايدز / HIV درصد 50
63  افزايش درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري درصد 0.8
64  افزايش درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب شهري درصد 12.9
65  افزايش شاخص بهره‌مندي از آب آشاميدني روستايي درصد 16.5
66  افزايش شاخص جمعيت تحت پوشش فاضلاب روستايي درصد 7
67  سطح توسعه، اصلاح و جايگزيني باغات هزار هكتار 42
68  عمليات آبخيزداري هزار هكتار 235
69  عمليات آب و خاك هزار هكتار 166
70 متوسط افزايش اشتغال سالانه نفر 44725
71  نرخ رشد سالانه ارزش افزوده كليه فعاليتهاي اقتصادي درصد 8.1
72 سهم سرمايه‌گذاري مورد نياز از كل كشور درصد 3.84
73 نرخ رشد سالانه بهره‌وري سرمايه درصد 2.1
74 نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار درصد 4.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است