صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 2184                                               
مقررات جديد نرخ سود بانکها
قانون منبع
مقررات جديد نرخ سود بانکها عنوان
بانك مركزى نويسنده
1387/06/26 تاريخ

بر اساس اين بخشنامه و با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از خصوصي و دولتي سقف پرداخت سود علي الحساب به سپرده هاي سرمايه گذاري بر اساس سود قابل تحصيل بانک يا مؤسسه قابل افزايش است.

خلاصه
واحد مركزي خبر مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

جهت اطلاع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي،‌ غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق ، بند دوم ماده 17 بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1387 مقرر مي دارد پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکثر اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارائه و تاييد آن بانک را اخذ کند، مجاز است.

در اجراي بند فوق، و با توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي کشور و وضعيت ترازنامه هاي بانکها و مؤسسات اعتباري و به منظور کاهش ارجاعات موردي، بانک مرکزي، مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي الحساب سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکي کشور ( اعم از بانکهاي دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و اعتباري) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي ، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌کند:

 1. با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانکها و مؤسسات اعتباري، مفاد بخشنامه‌ حاضر در خصوص عموم بانکهاي خصوصي و دولتي و مؤسسات اعتباري و همچنين مؤسساتي که مجوز تبديل و تطبيق از بانک مرکزي اخذ نموده‌‌اند به صورت يکسان حکمفرماست.

 2. شبکه بانکي کشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود سود قابل تحصيل بانک يا مؤسسه اعتباري (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسي هاي کارشناسي و ترازنامه اي ناشي از گردش کل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش‌بيني نمايند.

  نرخ سود علي ‌الحساب انواع سپرده هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآوريِ بانک يا مؤسسه اعتباري و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.

 3. گزارش برآورد سودآوري بانک‌ها و مؤسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري و منطبق بر اطلاعات کامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پيش‌بيني‌آينده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشکوک الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات باشد.

 4. گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانک يا مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيأت مديره برسد. يک نسخه از اين گزارش به همراه کليه مستندات مربوط به مديريت‌ کل نظارت بر بانک‌ها ومؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال، و يک نسخه از آن گزارش، با همة مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزي، در دبيرخانه هيأت مديره نگهداري شود و قابل ارائـه باشد.

 5. سود قابل پيش‌بيني براي سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائي بعلاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دريافتي بابت تسهيلات پس از کسر حق‌ الوکالة بانک يا مؤسسه (بابت هزينه هاي مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلي بانک يا مؤسسه، محاسبه خواهد شد.

 6. نرخ سود علي الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود. اين رقم براي مؤسساتي که نسبت کفايت سرمايه آنها از 6 درصد کمتر باشد، بايد حداقل يک و نيم درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.

 7. اقدامات بانک يا مؤسسه اعتباري درباره اعلام رسمي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود:
 • 1-7- چنـانچه نـرخ سـود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوي يا کمتر از جـدول بند 4-7 زير باشد، و 72 ساعت پس از تحويل مصوبه هيأت مديره به بانک مرکزي، مورد ايراد بانک مرکزي قرار نگيرد، هيأت مديرة بانک يا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي آن سود علي‌الحساب اقدام و فعاليت‌هاي تبليغاتي لازم را انجام دهد.

 • 2-7 - چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زير باشد و هيأت مديرة بانک يا مؤسسه پيش‌بيني سودآوري بالاتري نمايد و تأکيد داشته باشد که سود قابل تحصيل بانک يا مؤسسه پس از کسر حق‌الوکاله بانک و کسر حاشيه ريسک بند 6 فوق، بيش از جدول بند 4-7 زير است، موضوع را با ذکر دلايل و مستندات همراه با گزارش‌هاي کارشناسي به مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارائـه و در صورت اخذ تأييد کتبي بانک مرکزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.

 • 3-7 - چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، کمتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زير باشد، بانک يا مؤسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند 5 فوق سود علي‌الحساب براي سپرده‌گذاران خود اعلام نمايد.

 • 4-7- جدول نرخ‌ هاي سود علي الحساب سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري:

سپرده کوتاه مدت عادي( حداقل 3 ماه) حداکثر 9 درصد .

سپرده‌هاي با سررسيد يک ‌ساله حداکثر 15 درصد.

سپرده‌هاي با سررسيد دو‌ساله حداکثر 16 درصد.

سپرده‌هاي با سررسيد سه‌‌ ساله حداکثر 17 درصد.

سپرده‌هاي با سررسيد چهار ‌ساله حداکثر 18 درصد.

سپرده‌هاي با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداکثر 19 درصد.

 1. در مورد سود علي‌الحساب «سپرده‌هاي ويژه» ، هـر بانک يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و ويژگي‌هاي خاصّ آن سپرده و پيش‌بيني سودآوري طرح يا فعاليتي که درنظر دارد از محلّ آن سپرده‌گيري انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيأت مديره بانک يا مؤسسه به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارائه نمايد تا پس از بررسي‌هاي لازم در بانک مرکزي به صورت موردي براي «سپرده ويژه» مورد نظر مجوز لازم صادر ‌گردد، مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود علي‌الحساب، شامل شرايط و ويژگي‌هاي آن سپرده‌گذاري نيز خواهد بود.

 2. پس از اتمام سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي، در صورت فزوني نرخ سود قطعي بر نرخ سود علي الحساب، مابه التفاوت نرخ سود علي الحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمان ممکن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.

 3. مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايي که از تاريخ اول آبان ماه 1387 دريافت ميشود، لازم الاجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباري و موسساتي که مجوز تبديل و تطبيق از بانک مرکزي اخذ نموده اند موظفند کليه اقدامات و همچنين نصب پلاکاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم کنند.حركت به چپ
حركت به راست


بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmi.ir/Fa/services.aspx
 

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/legislations.asp
 

سفارت جمهوري اسلامي ايران – کپنهاگ

 
http://www.iran-embassy.dk/fa/eco2.htm
 

مركز توسعه تجارت كيش

 
http://www.kishtpc.com/invest%20Farsi1_bank_persia
 

مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات رويش

 
http://www.itincubator.com/persian/Law/
 

بانك صنعت و معدن

 
http://w3.bim.ir/financcial/financcial_services.as
 

بانك ملت

 
http://www.bankmellat.ir/Oghod.aspx
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Jobs/Default.aspx
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است