صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3276                                               
آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و بهداشتي
قانون منبع
آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و بهداشتي عنوان
نويسنده
1386/10/25 تاريخ

آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

خلاصه
دانشگاه علوم پزشكي مشهد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

ماده 1- موادي كه براي خوردن و آشاميدن و آرايش وبهداشت پوست و مو وناخن و نظافت انسان مصرف مي شود و يا واد افزودني به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بسته بندي بهداشتي و نيز ظروف و بسته بندي مواد مذكور در قانون و همچنين رنگ هاي مورد مصرف در ظروف و وسايل و بسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است.

ماده 2- پروانه تاسيس – متقاضيان پروانه تاسيس كارخانه و كارگاه مذكور در قانون موظفند قبل از سفارش كارخانه يا كارگاه خود پرسشنامه اي را از طرف وزارت بهداري تهيه و در اختيار متقاضيان گذارده خواهد شد تكميل و بضميمه پيشنهاد و تاسيس كارخانه يا كارگاه مورد نظر به وزارت بهداري تسليم نمايند.

ماده 3- پروانه بهره برداري- دارنده پروانه تاسيس بايد پس از ايجاد كارخانه يا كارگاه مشخصات كامل آنها را تعيين و ضمن معرفي مسئول فني به وزارت بهداري ارسال و تقاضاي پروانه بهره برداري نمايد.

تبصره – برگ اعلام قبولي مسئول فني با رونوشت شناسنامه و رونوشت آخرين مدرك تحصيلي و دو قطعه عكس 4*6 او بايد ضميمه فوق باشد.

ماده 4- مسئول فني بايد داراي يكسال سابقه كار و تجربه در يكي از موسسات علمي يا تحقيقاتي يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوط باشد و در غير اينصورت تعهد نمايد كه ضمن انجام كار دوره يكساله تعليماتي را كه بايد به اين منظور از طرف وزارت بهداري دائر خواهد شد با موفقيت بگذراند.

ماده 5- اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و آشاميدني بهداشتي موظف است تقاضاها را به ترتيب وصول در دفتر ثبت و به ترتيب تاريخ وصول تقاضا متخصصين فني خود را جهت بازبيني كارخانه ها يا كارگاه اعزام دارد. متخصصين فني نتيجه رسيدگي را ضمن اظهار نظر صريح در فرم مخصوصي كه در اختيارشان گذارده مي شود تنظيم و ظف يك هفته به سازمان مركزي ارسال خواهند داشت تا در صورت واجد بودن شرايط لازم ظرف 10 روز پروانه مربوطه را صادر و در صورتيكه ايراد يا نظر ديگري باشد نيز بايد قبل از انقضاي اين مدت مشروحا بمتقاضي اعلام گردد.

ماده 6- كارخانه ها و كارگاه هاي موجود مكلفند ظرف مدت ششماه با رعايت مقررات قانون و اين آئين نامه درخواست  صدور پروانه نمايند. اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي تقاضاهاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت انطباق با مقررات ظرف مدت يكماه پروانه لازم صادر و نظر اصلاحي و تكميلي خود را ظرف همان مدت بمتقاضي ابلاغ خواهند نمود تا طي مهلتي كه از ششماه تجاوز نخواهد كرد نسبت باصلاح و رفع نقائص مربوطه اقدام نمايد و در غير اينصورت مادام كه اقدامات تكميلي و اصلاحي بعمل نيامده   و پروانه صادر نگرديده از ادامه كار آن كارخانه يا كارگاه جلوگيري خواهدشد.

ماده 7- اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي موظف است لااقل يكبار در سال موسسات مندرج در قانون را بازديد و گردش امور كارخانه را از نظر فني و بهداشتي كنترل نمايد.

ماده 8- وظايف مسئول فني بقرار ذيل است:

الف : در موقع ساختن و تركيب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته و امور مربوطه را سرپرستي نمايد والا پروانه اش بمدت سه ماه لغو ميگردد.

ب : از هر گونه تغيير اساسي كه در شرايط تاسيس يا بهره برداري كارخانه يا كارگاه حاصل ميشود وزارت بهداري را مطلع نمايد.

پ : نظرات فني و بهداشتي خود را كتبا بكار فرما گزارش دهد و كارفرما موظف بانجام نظر فني و بهداشتي مذكور ميباشد. در غير اين صورت مسئول فني جريان امر را به اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي اطلاع دهد تا رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ شود.

ماده 9- مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد و در صورت بيماري يا مسافرت و غيبت او كارفرما موظف است بجاي مشاراليه يكنفر واجد شرايط به وزارت بهداري معرفي نمايد.

ماده 10- سازندگان و تهيه كنندگان مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كه فهرست آنها از طرف وزارت بهداري آگهي خواهند شد مكلفند براي كنترل محصولات خود داراي آزمايشگاه مجهزي متناسب با كارخانه يا كارگاه مربوطه باشند و در صورتيكه حجم توليدات آنها اقتضاي نگاهداري آزمايشگاه اختصاصي نداشته باشد بايد يكي از آزمايشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداري انجام كنترل امور مربوطه آنها را تعهد و تامين نمايند.

ماده 11- پروانه بهره برداري و مسئوليت فني متخلفين از اين آئين نامه (جز در مورد بند الف ماده 8 كه حكم خاصي دارد) براي بار اول بمدت يكماه و در صورت تكرار بمدت 3 ماه لغو خواهدشد. در صورت لغو پروانه مسئول فني كارفرما موظف است فورا مسئول فني ديگري معرفي نمايد.

ماده 12- كميته فني براي مشورت و همكاري هاي فني در اجراي مقررات راجع به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كميته اي بنام كميته فني مركب از پنج نفر از كارشناسان مربوطه براي مدت دو سال از طرف وزير بهداري انتخاب خواهندشد.

رياست كميته با يكي از صاحب منصبان وزارت بهداري به تعيين وزير بهداري خواهدبود رئيس و اعضا كميته تا تجديد انتخابات آنها كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.

ماده 13- وظايف كميته فني بشرح ذيل است:

الف : اشتراك مساعي و دادن نظرات و مشورتهاي فني به تقاضاي اداره كل نظارت بر مواد غذايي.

ب : رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستها راجع به تاسيس كارخانه ها يا كارگاه هاي مذكور در قانون و همچنين مدارك مربوطه به مسئولين فني كه از طريق اداره كل نظارت بر مواد غذايي به كميته ارسال مي شود.

ماده 14- كميته مي تواند براي تنظيم آئين نامه و همچنين بحث و شور درباره وظايف محوله بخود، كميته هاي فرعي از كارشناسان رشته هاي مختلف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي تشكيل دهد كه رياست هر يك از آن كميته هاي فرعي با يكي از اعضاي اصلي باشد و نيز روساي كميته هاي فرعي ممكن است اشخاصي را براي مشاوره در كميته فرعي دعوت نمايند.حركت به چپ
حركت به راست


ضوابط تاسيس كارخانجات توليدكننده فراورده‌هاي كنسروي

 

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري كارخانجات توليدكننده لبنيات

 

ضوابط تاسيس كارخانه‌هاي توليدكننده فراورده گوشتي

 

ضوابط تاسيس كارخانجات اسانس، عصاره‌هاي گياهي

 

ضوابط بهره‌برداري كارخانه‌هاي توليد‌كننده آبميوه‌جات

 

ضوابط ساخت،‌ ورود و عرضه مكمل‌هاي رژيمي-غذايي

 

ضوابط تاسيس واحدهاي توليدكننده انواع سبزيجات

 

ضوابط تاسيس، توليد واحد‌هاي توليدكننده خشكبار

 

آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرائي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

صدور مجوز واردات از گمرکات و بازارچه هاي مرزي

 

گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي

 

مراحل راه اندازي واحد توليدي غذايي و بهداشتي

 

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است