صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4754                                               
آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي
قانون منبع
آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي عنوان
نويسنده
1386/10/25 تاريخ

آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

خلاصه
دانشگاه علوم پزشكي مشهد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

ماده 1- كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسايل نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اماكن عمومي اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

تبصره 1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره2- استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايل نقليه مذكور ممنوع است.

تبصره 3- اشخاص مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه شاغل بوده ليكن با مواد غذايي و آرايشي وبهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و 2 آن مستثني مي باشند.

ماده 2- كليه متصديان ، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده 1 آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

تبصره 1-  كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكي آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند.

تبصره2- كارت معاينه پزشكي منحصرا از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهدشد. مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد.

ماده 3- متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه، موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند.
ماده 4- كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.

تبصره 1- كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاص مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيرينجات، كله و پاچه، جگركي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار ميباشند.

تبصره 2- در رستورانها و چايخانه هاي سنتي افراديكه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سروكار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباسهاي محلي استفاده كنند.

ماده 5- متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

ماده 6- متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذايي جلوگيري نمايند.

ماده 13- استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است.

ماده 15- مصرف هر گونه محصولات دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها، كارخانجات و اماكن ومراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است.

تبصره 1- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات جلوگيري كنند.

تبصره 2- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مشخصي را كه كاملا از محلهاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

ماده 21- آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد.

ماده 47- نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل ومواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع است.

ماده 68- جنس مشخصات ظروف، وسايل و دستگاههايي كه براي محل مختلف توليد و بسته بندي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مي روند بايد مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

ماده 76- جعبه هاي مقوائي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي استفاده مي شوند بايد از جنس سالم و استاندارد وكاملا تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد.

ماده 78- براي حمل و نقل و جابجائي مواد غذايي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، مواد پروتئيني، فرآورده هاي خام و پخته غذائي دام طيور و آبزيان، كله و پاچه و آلايش خوراكي دام، شير و محصولات لبني و امثال آنها بايد منحصرا از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.

ماده 79- براي حمل و نقل و جابجائي هر نوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پز به مصرف مي رسد. همچنين انواع نان، شيرينيجات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب، تميز و بهداشتي استفاده شود.

ماده 80- براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصولات نهايي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي، حبوبات، غلات، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفا از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود.

ماده 81- كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق الذكر با جابجائي مواد غذايي سروكار دارند، مشمول ماده 2 آئين نامه  درخصوص اخذ كارت معاينه پزشكي و تبصره هاي ذيل آن مي باشند.

ماده 82- صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند.

تبصره : حمل و نقل هر نوع كالاي غير مواد غذايي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 83- حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه، موجب توقف وسيله نقليه به مدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 89- شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم و همچنين برداشتن موانع ورود به محل تعطيل شده و يا داخل شدن به وسيله نقليه متوقف شده بدون كسب مجوز كتبي از مسئول بهداشت محل موجب تعقيب قانوني صاحب يا مدير موسسه تعطيل شده و يا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.حركت به چپ
حركت به راست


ضوابط تاسيس كارخانجات توليدكننده فراورده‌هاي كنسروي

 

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري كارخانجات توليدكننده لبنيات

 

ضوابط تاسيس كارخانه‌هاي توليدكننده فراورده گوشتي

 

ضوابط تاسيس كارخانجات اسانس، عصاره‌هاي گياهي

 

ضوابط بهره‌برداري كارخانه‌هاي توليد‌كننده آبميوه‌جات

 

ضوابط ساخت،‌ ورود و عرضه مكمل‌هاي رژيمي-غذايي

 

ضوابط تاسيس واحدهاي توليدكننده انواع سبزيجات

 

ضوابط تاسيس، توليد واحد‌هاي توليدكننده خشكبار

 

آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرائي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

صدور مجوز واردات از گمرکات و بازارچه هاي مرزي

 

گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي

 

مراحل راه اندازي واحد توليدي غذايي و بهداشتي

 

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است