صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3554                                               
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني
قانون منبع
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني عنوان
نويسنده
1386/10/25 تاريخ

متن كامل قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

خلاصه
دانشگاه علوم پزشكي مشهد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

فصل سوم- تعزيرات توليد، توزيع، فورش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.

ماده 31- توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه با علامت بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي گردد طبق فهرست ماده 1 آئين نامه اجرايي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي. منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند و تخلف از آن جرم بوده، متخلف به مجازاتها زير محكوم ميشود:

مرتبه اول – تعطيل واحد توليد غير مجاز بلافاصله و ضبط كالاي توليدي به نفع دولت.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا يك ميليون ريال با توجه به حجم توليد.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد توليدي تا مدت شش ماه.

ماده 32- توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف :

مرتبه اول – تعطيل توليد تا حضور مسئول فني

مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط كالاي توليدي به نفع دولت.

مرتبه سوم-  علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم نقدي تا يك ميليون ريال .

مرتبه چهارم- تعطيل واحد توليدي تا يكسال.

ماده 33- حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول- درج در پرونده مسئول فني.

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

مرتبه چهارم- تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه.

ماده 34- كليه توليد كنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده هاي توليدي خود الصاق نماينده و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نير روي محصولات، حسب مورد درج نمايد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

ماده 35- توليد كنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت ميباشند تخلف از مفاد اين ماده، در صورتي كه عدم رعايت فرمول ساخت براساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد از مصاديق كم فروشي و يا گرانفروشي محسوب گرديده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

الف : گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال.

مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال نصب پارچه در محل و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

ب : گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال

مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي.

مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

ج : گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال

مرتبه اول - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي.

مرتبه دوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

د : گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال

مرتبه اول - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي.

مرتبه دوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

در صورت كه مواد اوليه بكار رفته در فرمول ساخت، از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

مرتبه اول – ضبط كالاي توليدي و در صورت سمي و يا زيان آور بودن معدوم نمودن كالا.


مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم- تعطيل واحد توليدي تا يكسال

ماده 36- شركتهاي پخش، فروشگاهها، سوپر ماركتها، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزع كالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ميباشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

الف : شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ

مرتبه اول- ضبط كالا به نفع دولت

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم- محكوميت مديرعامل شركت به زندان از يك تا شش ماه.

ب : فروشگاهها و سوپر ماركتها و ساير اماكن:

مرتبه اول- ضبط كالا به نفع دولت

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال .

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول  - جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال.

در صورت تكرار- تعطيل واحد از يك تا شش ماه.

ماده 37- فروشگاهها ، سوپر ماركتها، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل كالا با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول- ضبط كالا به نفع دولت

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا يك ميليون ريال .

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم  - تعطيل واحد از يك جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال.

ماده 38- سازمانها و شركتهاي وارد كننده و توليد كننده مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي توانند كالاي خود را به توليد كنندگان موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند و متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند :

الف : وارد كنندگان :

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده ميليون ريال و لغو كارت بازرگاني به مدت يكسال

ب : توليد كنندگان :

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال

ماده 39- متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز بهداشتي، درماني، مراكز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاههاي ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي باشند. متخلفين از مفاد اين ماده، به ازاي هر مورد نقص بهداشتي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند:

مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ دو هزار ريال تا يكصد هزار ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار ريال تا دويست هزار ريال

مرتبه چهارم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه سوم، زندان از يك تا شش ماه

تبصره – در صورت عدم رفع نقايص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، با لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص ميباشد.

ماده 40- در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته شود حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند:

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال

مرتبه سوم – تعليق از خدمت به مدت سه تا شش ماه

مرتبه چهارم- زندان از يك تا شش ماه

فصل چهارم – ساير مقررات :

ماده 41- گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين وبازرسين ويژه اي كه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا مديران عامل سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان تعيين مي شوند تهيه مي گردد.

ماده 42- كليه گزارشات و تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تاييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد.

ماده 43- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است بطور منظم اسامي كالاهاي مجاز و غير مجاز (خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد.

ماده 44- اعمال تعزيرات حكومتي اين قانون مانع اجراي مجازاتهاي قانوني ديگر نخواهد بود.حركت به چپ
حركت به راست


ضوابط تاسيس كارخانجات توليدكننده فراورده‌هاي كنسروي

 

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري كارخانجات توليدكننده لبنيات

 

ضوابط تاسيس كارخانه‌هاي توليدكننده فراورده گوشتي

 

ضوابط تاسيس كارخانجات اسانس، عصاره‌هاي گياهي

 

ضوابط بهره‌برداري كارخانه‌هاي توليد‌كننده آبميوه‌جات

 

ضوابط ساخت،‌ ورود و عرضه مكمل‌هاي رژيمي-غذايي

 

ضوابط تاسيس واحدهاي توليدكننده انواع سبزيجات

 

ضوابط تاسيس، توليد واحد‌هاي توليدكننده خشكبار

 

آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرائي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

صدور مجوز واردات از گمرکات و بازارچه هاي مرزي

 

گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي

 

مراحل راه اندازي واحد توليدي غذايي و بهداشتي

 

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است