صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 9635                                               
گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي
قانون منبع
گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي عنوان
نويسنده
1386/10/25 تاريخ

مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه هاي تاسيس، مسئول فني، بهره برداري ، ساخت ، تمديد پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهاي موردي شامل تغيير وزن و نوع بسته بندي، تغيير فرمول و ...............

خلاصه
دانشگاه علوم پزشكي مشهد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

تعاريف

مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه هاي تاسيس، مسئول فني، بهره برداري ، ساخت ، تمديد پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهاي موردي شامل تغيير وزن و نوع بسته بندي، تغيير فرمول، تغيير نام محصول يا موسسه، استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانجات، كد بهداشتي، هم چنين صدور مجوز واردات و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي باشد كه براساس قانون مذكور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمهاي صادره جهت توليد، نگهداري، توزيع و فروش اين محصولات صادر مي شود.

 • پروانه تاسيس بهداشتي :

   به مجوزي اطلاق ميشود كه پس از صدور پروانه بهره برداري از وزارت صنايع يا جهادکشاورزي و براساس اصول و ضوابط مربوطه توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا دانشگاه هاي علوم پزشکي صادر ميشود.

 گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي

 1. ارائه درخواست از طرف واحد توليدي به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي
 2. تحويل و بررسي مدارک و بازديد توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 3. طرح و بررسي مدارک در کميته فني پروانه تاسيس از اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي 
 4. استعلام اختصاص شماره تاسيس از اداره کل نظارت بر موا د غذايي و بهداشتي
 5. صدور پروانه تاسيس توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در صورت تاييد کميته فني
 6. ارسال رونوشت پروانه صادره و کليه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 7. بررسي پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 8. در صورت اعلام نواقص از طرف اداره نظارت ،پيگيري مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه تا رفع نواقص
 • پروانه مسئول فني:

مسئول فني به فردي اطلاق ميشود كه داراي شرايط لازم جهت كنترل و نظارت بر توليد در كارگاهها و كارخانجات بوده و با توجه به رشته تحصيلي (حداقل كارشناسي) كه در چارت تصويب شده كميته فني تعيين گرديده انتخاب ميشود و موسسات مشمول قانون ملزم به داشتن مسئول فني تاييد شده از طرف اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و دانشگاهه هاي علوم پزشکي مي‌باشند.

پروانه مسئول فني پس از صدور پروانه تاسيس صادر مي گردد.
 
گردش کار صدور پروانه مسئول فني

 1. معرفي مسئولا فني واجد شرايط به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي
 2. تحويل و بررسي مدارك و تکميل چک ليست تاسيس توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 3. طرح و بررسي مدارک در کميته فني پروانه مسئول فني اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي جهت صدور راي
 4. صدور پروانه مسئول فني توسط اداره نظارت بر مواد غذايي در صورت تاييد کميته فني
 5. ارسال رونوشت پروانه صادره و کليه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 6. بررسي پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 7. در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت ،پيگيري مراتب توسط اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه تا رفع نواقص   
 • پروانه بهره برداري بهداشتي :

در صورتيكه موسسه داراي شرايط و ضوابط از نظر امكانات و تجهيزات باشد پروانه بهره برداري پس از پروانه هاي تاسيس و مسئول فني صادر مي گردد.

 
گردش کار صدور پروانه بهره برداري بهداشتي

 1. ارائه درخواست از طرف واحد توليدي به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه
 2. بازديد، بررسي و تحويل مدارك و تکميل چک ليست بهره برداري توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي 
 3. طرح و بررسي مدارک در کميته فني پروانه بهره برداري توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي جهت صدور راي 
 4. صدور پروانه بهره برداري توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در صورت تاييد کميته فني 
 5. ارسال رونوشت پروانه صادره و کليه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي 
 6. صدور پروانه بهره برداري توسط اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 7. در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت ،پيگيري مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه تا رفع نواقص
 • پروانه ساخت :

به مجوزي اطلاق ميشود كه فرمول ساخت تاييد شده توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در آن درج شده باشد و زماني كه موسسه آمادگي توليد داشته و موفق به اخذ پروانه هاي تاسيس ، مسئول فني و بهره برداري گرديده باشد صادر ميشود.

 • گردش کار صدور پروانه ساخت 
 1. ارائه درخواست از طرف واحد توليدي به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي
 2. بازديد، بررسي و تحويل مدارك توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 3. طرح و بررسي مدارک در کميته فني پروانه ساخت اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي جهت صدور راي 
 4. صدور پروانه ساخت توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در صورت تاييد کميته فني
 5. ارسال رونوشت پروانه صادره و کليه مدارک لازم به ادره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي 
 6. بررسي پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 7. درصورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت ،پيگيري مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه تا رفع نواقص
 • مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسيس بهداشتي
 1. فرم پرسشنامه تاسيس تكميل شده توسط مدير عامل واحد توليدي
 2. تصوير پروانه بهره برداري صنايع يا جهاد برابر با اصل شده توسط مراجع ذيصلاح(دوسري)
 3. كروكي كارخانه(نقشه مهندسي) با ذكر متراژ دقيق كليه قسمتها(نقشه ارائه شده بايستي مطابق با چك ليست ارائه به صاحب صنعت باشد)
 4. كروكي آدرس و نشاني كارخانه(دوسري)
 5. تعهد مدير عامل در رابطه با عدم وجود واحدهاي آلوده كننده در اطراف كارخانه تا فاصله لازم (دوسري)
 6. فتوكپي مدارك ثبت شركت(آگهي تاسيس شركت، آگهي آخرين تغييرات شركت) (دوسري)
 7. اصل حواله بانكي واريزمبلغ 4356000ريال بابت هزينه صدور پروانه تاسيس جهت كارخانجات و كارگاههاي موادغذايي و آرايشي و بهداشتي به حساب 2178141780007 بانك ملي شعبه مشهد(صاحب حساب معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت) به انضمام دوبرگ تصوير حواله مذكور

  توضيح : جهت اصلاح پروانه تاسيس مبلغ 726000 ريال بحساب فوق الذكر واريز و اصل تصوير حواله مربوطه ارائه گردد.

 8. اصل پروانه تاسيس قبلي(درصورت اصلاح پروانه)

نظربه اينكه در صورت افزايش هر خط توليد، بايستي پروانه تاسيس مسئول فني و بهره برداري اصلاح و در فرم شماره 1(صفحه 2) نيز كليه مواد اوليه مصرفي در محصولات قبلي و جديد و كليه محصولات مورد نظردرج گردد.

ضمناً با توجه به اينكه بمنظور صدور پروانه ساخت محصولات توليدي ثبت نام تجارتي از اداره مالكيت صنعتي الزامي بوده و اخذ تصديق ثبت نام تجارتي مستلزم صرف زمان بسيار ميباشد. لذا پيشنهاد ميگردد واحد توليدي در اين زمينه نيز اقدام لازم را معمول فرمايد.حركت به چپ
حركت به راست


ضوابط تاسيس كارخانجات توليدكننده فراورده‌هاي كنسروي

 

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري كارخانجات توليدكننده لبنيات

 

ضوابط تاسيس كارخانه‌هاي توليدكننده فراورده گوشتي

 

ضوابط تاسيس كارخانجات اسانس، عصاره‌هاي گياهي

 

ضوابط بهره‌برداري كارخانه‌هاي توليد‌كننده آبميوه‌جات

 

ضوابط ساخت،‌ ورود و عرضه مكمل‌هاي رژيمي-غذايي

 

ضوابط تاسيس واحدهاي توليدكننده انواع سبزيجات

 

ضوابط تاسيس، توليد واحد‌هاي توليدكننده خشكبار

 

آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرائي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي

 

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

صدور مجوز واردات از گمرکات و بازارچه هاي مرزي

 

گردش کار صدور پروانه تاسيس بهداشتي

 

مراحل راه اندازي واحد توليدي غذايي و بهداشتي

 

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است